โครงการตามพระราชประสงค์หมายถึงอะไร
โครงการหลวงเป็นโครงการที่เกี่ยวกับอะไร
โครงการในพระบรมราชานุเคราะห์เป็นโครงการที่ดำเนินการโดยใคร
ขั้นตอนของการดำเนินงานของโครงการตามพระราชดำริมีอะไรบ้าง

โครงการตามพระราชประสงค์หมายถึงอะไร
โครงการตามพระราชประสงค์ หมายถึง โครงการซึ่งทรงศึกษาทดลองปฏิบัติเป็นการส่วนพระองค์ ทรงปรึกษาหารือกับผู้เชี่ยวชาญในวงการ ทรงแสวงหาวิธีทดลองปฏิบัติ ทรงพัฒนาและส่งเสริมแก้ไขดัด แปลงวิธีการจนเห็นผลชัดเจน แล้วจึงจะโปรดเกล้าฯให้หน่วยราชการเข้ามารับงานต่อ ในการทดลองปฏิบัติ ส่วนพระองค์นั้น ทรงใช้พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในการดำเนินงานจนได้ผลดีแน่นอน

โครงการหลวงเป็นโครงการที่เกี่ยวกับอะไร
โครงการหลวง เป็นโครงการเฉพาะเพื่อการพัฒนา และบำรุงรักษาต้นน้ำลำธาร ในบริเวณป่าเขาในภาคเหนือ เพื่อบรรเทาอุทกภัยในที่ลุ่มอันเกิดจากน้ำป่าหลาก เนื่องจากบริเวณป่าเขาทางภาคเหนือเป็นที่อยู่อาศัยของชาวไทยภูเขาเผ่าต่างๆ ซึ่งมักโค่นป่าเพื่อทำไร่เลื่อนลอย ปลูกข้าว พืช ไร่ และปลูกฝิ่น ทรงใช้โอกาสนี้พัฒนาชีวิตของชาวไทยภูเขาด้วยการทรงแนะนำให้ปลูกพืชเมืองหนาว เช่น แอปเปิล ข้าว และดอกไม้เมืองหนาว แม้ว่าจะต้องเสด็จพระราชดำเนินไปในถิ่นที่ทุรกันดาร เพื่อทรงเยี่ยมเยียน และพระราชทานแนวทางดำเนินการแก่ชาวไทยภูเขาหลายครั้ง ก็มิได้ทรงท้อถอย การพัฒนาจึงค่อยๆ มีผลดีขึ้นตามลำดับ พระราชดำริในการปลูกพืชอื่นทดแทนการปลูกฝิ่นได้รับการยกย่องจากนานาประเทศว่า เป็นวิธีปราบปรามการผลิตยาเสพย์ติดได้อย่างดีประการหนึ่ง


โครงการในพระบรมราชานุเคราะห์เป็นโครงการที่ดำเนินการโดยใคร
โครงการในพระบรมราชานุเคราะห์ เป็นโครงการซึ่งดำเนินงานโดยองค์กรเอกชน ตามที่ได้พระ ราชทานกระแสพระราชดำริ และข้อแนะนำ ได้ทรงติดตามผลงานโดยต่อเนื่อง เช่น โครงการสารานุกรมไทย สำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งดำเนินการโดยคณะกรรมการโครง การ และสโมสรไลออนส์แห่งประเทศไทยเป็นองค์กรที่จัดหาทุนสนับสนุนการจัดพิมพ์ ช่วยจัดจำหน่าย และ ช่วยจัดหาผู้ซื้อ เพื่อบริจาคแก่โรงเรียนที่ไม่มีงบประมาณ หรือไม่ได้รับงบประมาณสำหรับซื้อหนัง สือ โครงการพัฒนาหมู่บ้านสหกรณ์เนินดินแดง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งสโมสร โรตารี่แห่งประเทศไทยเป็นผู้ดำเนินการตามแนวพระราชดำริ

ขั้นตอนของการดำเนินงานของโครงการตามพระราชดำริมีอะไรบ้าง
ก่อนที่จะพระราชทานกระแสพระราชดำริโครงการใดๆ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงศึกษาข้อมูล ต่างๆ และทรงดำเนินการเป็นขั้นตอนดังนี้ :
๑. การศึกษาข้อมูล เพื่อให้ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับสภาพท้องถิ่นก่อนเสด็จพระราชดำเนินยังพื้น ที่ ขั้นแรกทรงศึกษาจากเอกสารและแผนที่ที่มีอยู่ เมื่อเสด็จถึงพื้นที่แล้ว ก็จะทรงศึกษาราย ละเอียดเพิ่มเติมเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริง และข้อมูลล่าสุด ทรงสอบถามจากประชาชนเกี่ยวกับอาชีพ สภาพหมู่บ้าน ดินฟ้าอากาศ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง นอกจากนั้น จะทรงสำรวจพื้นที่ โดยการเสด็จ พระราชดำเนินทอดพระเนตรด้วยพระองค์เอง เมื่อได้ข้อมูลแล้ว ก็จะทรงสอบ ถามเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ทรงปรึกษาหารือเกี่ยวกับความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ประโยชน์และความคุ้มค่ากับการลงทุน ทรงวิ เคราะห์อย่าง ถี่ถ้วน แล้วจึงพระราชทานพระราชดำริให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องไปพิจารณารายละเอียด ตามขั้นตอนต่อไป
๒. การศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม และจัดทำ โครงการ เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องรับกระแสพระราชดำริ แล้ว ก็นำไปตรวจสอบและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมอีกจนครบถ้วนสำหรับจัดทำโครงการ แล้วกราบบังคมทูลให้ ทรงทราบตามความเป็นจริง ที่ควรจะเป็น
๓. การดำเนินงานตามโครงการ เมื่อเขียนโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ก็จะเสนอโครงการไปยังผู้บังคับบัญชาตามลำดับของการปฏิบัติราชการ เสนอของบประมาณเพื่อดำเนินการ เมื่อได้รับอนุมัติแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะปฏิบัติทันที โดยสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อ ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริช่วยประสานงาน เพื่อให้แต่ละหน่วยงานดำเนินการสอดคล้อง และสนับสนุนซึ่งกันและกัน
๔. การติดตามผลงาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสำนักงานคณะกรรมการพิเศษฯ จะติดตามผลงานเป็น ระยะๆ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรความก้าวหน้าของโครงการเมื่อทรง มีโอกาส หากมีอุปสรรคก็จะพระราชทานแนวทางแก้ไขปัญหาให้ลุล่วงไป
 


อ่านเพิ่มเติม | หน้าแรก
Copyright © 1997 Thai Junior Encyclopedia Project Webmaster. All rights reserved.
Reproduction of the information contain in this web site without permission is prohibited.