พระราชพิธีที่ทรงบำเพ็ญเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า ที่ทรงมีพระคุณแก่บ้านเมืองในกาลก่อน
รัฐพิธีพระบรมราชานุสรณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรี บรมราชวงศ์
วันปิยมหาราช
วันสมเด็จพระเจ้าตากสินกรุงธนบุรี

รัฐพิธีพระบรมราชานุสรณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
เมื่อถึงวันที่ ๒๕ มกราคม ของทุกปี จะเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระบรมราชานุสรณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทางพระพุทธศาสนา อุทิศแด่พระมหาราชเจ้าพระองค์นั้น รวมทั้ง บรรพชนชาวไทยที่เสียสละเลือดเนื้อเพื่อเอกราชของชาติ และโปรดให้มีการสังเวยบวงสรวงตามโบราณราชประเพณี มีพระราชครูพราหมณ์พิธีอ่านประกาศสดุดีพระเกียรติคุณ นอกจากนั้น บางปียังได้ทรงพระกรุณาให้มีการบำเพ็ญพระราชกุศลและบวงสรวง ณ สถานที่ซึ่งสมเด็จพระนเรศวรเป็นเจ้าเคยประทับ หรือเคยทรงประกอบวีรกรรม หรือเคยยาตราทัพผ่าน โดยมีผู้แทนพระองค์ไปประกอบรัฐพิธีที่ดอนเจดีย์แทน

วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรี บรมราชวงศ์
เพื่อเป็นอนุสรณ์ถึงวันที่ ๖ เมษายน พุทธศักราช ๒๓๒๕ ที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงปราบดาภิเษก เสวยราชสมบัติเป็นพระปฐมบรมกษัตริย์แห่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ จึงเสด็จพระราชดำเนินไปถวายเครื่องราชสักการะ และถวายบังคมสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าในมหาจักรีบรมราชวงศ์ ณ ปราสาทพระเทพบิดรในพระบรมมหาราชวังต่อไป

วันปิยมหาราช
ตรงกับวันที่ ๒๓ ตุลาคม ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตแห่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เวลาประมาณ ๑๖.๓๐ น. จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลา จุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์พระบรมรูปทรงม้า หน้าลานพระราชวังดุสิต แล้วเสด็จสู่พระบรมมหาราชวัง ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานถวายพระบรมอัฐิอีกพิธีหนึ่ง

วันสมเด็จพระเจ้าตากสินกรุงธนบุรี
ในวันที่ ๒๘ ธันวาคม ของทุกปี จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลา และถวายราชสักการะพระบรมราชานุสรณ์สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี ณ วงเวียนใหญ่ เขตธนบุรี

อ่านเพิ่มเติม | หน้าแรก
Copyright © 1997 Thai Junior Encyclopedia Project Webmaster. All rights reserved.
Reproduction of the information contain in this web site without permission is prohibited.