พระราชพิธีที่ทรงบำเพ็ญเพื่อความไพบูลย์ และความเป็นสิริมงคลแก่บ้านเมือง
พระราชพิธีสงกรานต์
พระราชพิธีฉัตรมงคล
พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ
พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา

พระราชพิธีสงกรานต์
ทรงปฏิบัติตามโบราณประเพณีเช่นเดียวกับประชาชนคนไทย คือ บำเพ็ญกุศลอุทิศผลบุญให้แก่บุพการีที่ล่วงลับไปแล้ว มีการสรงน้ำพระพุทธรูปและปูชนียวัตถุสรงน้ำอัฐิญาติผู้ใหญ่ และรดน้ำญาติผู้ใหญ่ที่ยังมีชีวิตอยู่ เพื่อเป็นการแสดงกตเวทิตาธรรม อันเป็นวัฒนธรรมที่สูงของชาติไทย ในรัชกาลปัจจุบันได้รวบรัดให้มีพระราชพิธีตามใจความดังกล่าวในวันเถลิงศก คือวันที่ ๑๕ เมษายน เพียงวันเดียว

พระราชพิธีฉัตรมงคล
คือวันเฉลิมฉลองวันครบรอบปีแห่งงานพระบรมราชาภิเษก ซึ่งในรัชกาลปัจจุบันได้แก่ วันที่ ๕ พฤษภาคม เมื่อถึงวันที่ ๓ พฤษภาคม จะทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทาน อุทิศพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า วันที่ ๔ พฤษภาคม เวลาบ่ายและวันที่ ๕ พฤษภาคม เวลาเช้า มีการประกอบพระราชพิธีสมโภชพระมหาเศวตฉัตรและเครื่องสิริราชกกุธภัณฑ์ อันเป็นทั้งพิธีทางพระบวรพุทธศาสนา และพิธีพราหมณ์ ทั้งนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระราชครูพราหมณ์พิธีอ่านประกาศการพระราชพิธีฉัตรมงคล ความว่า ใน การประกอบพระราชพิธีนี้มีพระราชประสงค์จะให้เป็นสิริสวัสดิ์แก่บ้านเมือง จึงขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและพระบรมเดชานุภาพสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า จงดลบันดาลให้ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติราชการตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ เพื่อความสุขความเจริญรุ่งเรืองแก่ชาติบ้านเมือง ตลอดจนอาณาประชาราษฎร์ และได้พระราชอุทิศพระราชกุศลนี้พระราชทานแก่ปวงชนชาวไทยโดยทั่วหน้ากัน
 

พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ
เป็นพระราชพิธีที่มีมาแต่โบราณ เพื่อเป็นการบำรุงขวัญกสิกรของชาติ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงริเริ่มให้มีพระราชพิธีพืชมงคลเป็นพิธีทางพระพุทธศาสนา เพื่อความเจริญรุ่งเรืองของการกสิกรรม วันรุ่งขึ้นเป็นพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญซึ่งเป็นพิธีพราหมณ์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้พระยาแรกนา ซึ่งได้แก่ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือข้าราชการชั้นผู้ใหญ่กระทรวงนั้น เป็นผู้ทำพิธี ณ ท้องสนามหลวง

พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา
ทางราชการได้กำหนดให้ถือเอาวันพระบรมราชสมภพเป็นวันเฉลิมฉลองของชาติไทย เพื่อให้เป็นไปตามขนบธรรมเนียมของประเทศที่เจริญแล้ว และมีพระมหากษัตริย์เป็นพระประมุข และเพื่อเป็นการสมัครสมานสามัคคีของคนในชาติโดยทั่วกัน ซึ่งในรัชกาลปัจจุบันงานพระราชพิธีนี้ตรงกับวันที่ ๕ ธันวาคม โดยจะเสด็จพระราชดำเนินออกมหาสมาคม ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย มไหสูริยพิมาน ทรงรับคำถวายชัยมงคลจากพระราชวงศ์ผู้ใหญ่ นายกรัฐมนตรี และประธาน รัฐสภา ในตอนบ่ายจะเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานพัดยศแก่บรรพชิตในอนัมนิกายและจีนนิกาย พระราชทานสังคหวัตถุแก่ข้าทูลละอองธุลีพระบาทผู้สูงอายุทั้งฝ่ายหน้าและฝ่ายใน ทรงสถาปนาสมณศักดิ์พระภิกษุสงฆ์ วันรุ่งขึ้นมีการพระราชทานภัตตาหารพระภิกษุที่เจริญพระพุทธมนต์ในวันก่อน เสร็จแล้วสมเด็จพระสังฆราชถวายพระธรรมเทศนามงคลวิเศษกถา พรรณนาถึงพระราชจริยวัตร และพระราชกรณียกิจที่ได้ทรงบำเพ็ญในรอบปี เป็นเครื่องเตือนพระราชหฤทัย

อ่านเพิ่มเติม | หน้าแรก
Copyright © 1997 Thai Junior Encyclopedia Project Webmaster. All rights reserved.
Reproduction of the information contain in this web site without permission is prohibited.