เรื่องที่ ๓ โรคภูมิแพ้ - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 10
เล่มที่ ๑๐
เรื่องที่ ๑ โรคทาง อายุรศาสตร์
เรื่องที่ ๒ โรคติดต่อ และโรคเขตร้อน
เรื่องที่ ๓ โรคภูมิแพ้
เรื่องที่ ๔ โรคผิวหนัง ที่พบบ่อยในประเทศไทย
เรื่องที่ ๕ โรคตา
เรื่องที่ ๖ โรคหู คอ จมูก
เรื่องที่ ๗ จิตเวชศาสตร์ และ สุขภาพจิต
เรื่องที่ ๘ สิ่งแวดล้อม และ สุขภาพ
เรื่องที่ ๙ การออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพ
เรื่องที่ ๑๐ การปลูกกระดูกข้ามคน
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๑๐ / เรื่องที่ ๓ โรคภูมิแพ้

 เรื่องที่ ๓ โรคภูมิแพ้

สำหรับเด็กระดับเล็ก
สำหรับเด็กระดับกลาง (๑๒-๑๔ ปี)
สำหรับเด็กระดับโตและบุคคลทั่วไป
โรคภูมิแพ้
ปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดโรคภูมิแพ้
โรคภูมิแพ้ที่พบในคนไทย
การวินิจฉัยโรคภูมิแพ้
การรักษาโรคภูมิแพ้

ดูเพิ่มเติม
การบริบาลทารกและโรคทางกุมารเวชศาสตร์
โรคผิวหนังที่พบบ่อยในประเทศไทย
โรคหู คอ จมูก