เรื่องที่ ๕ โรคตา - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 10
เล่มที่ ๑๐
เรื่องที่ ๑ โรคทาง อายุรศาสตร์
เรื่องที่ ๒ โรคติดต่อ และโรคเขตร้อน
เรื่องที่ ๓ โรคภูมิแพ้
เรื่องที่ ๔ โรคผิวหนัง ที่พบบ่อยในประเทศไทย
เรื่องที่ ๕ โรคตา
เรื่องที่ ๖ โรคหู คอ จมูก
เรื่องที่ ๗ จิตเวชศาสตร์ และ สุขภาพจิต
เรื่องที่ ๘ สิ่งแวดล้อม และ สุขภาพ
เรื่องที่ ๙ การออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพ
เรื่องที่ ๑๐ การปลูกกระดูกข้ามคน
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๑๐ / เรื่องที่ ๕ โรคตา

 เรื่องที่ ๕ โรคตา

สำหรับเด็กระดับเล็ก
สำหรับเด็กระดับกลาง (๑๒-๑๔ ปี)
สำหรับเด็กระดับโตและบุคคลทั่วไป
 กายวิภาคของตา
การวัดสายตา
 แสงสว่างที่พอเหมาะกับสายตา
การถนอมสายตาและการป้องกันตาบอด
สายตาผิดปกติ
 แว่นตา
ลูกตาปลอม
ตาเหล่
ลานเห็น
อาการเตือนทางตาของเด็กที่แสดงว่าสายตาผิดปกติ
โรคตา
คลังลูกตาและการเปลี่ยนกระจกตา
การรักษาโรคตา
ดูเพิ่มเติม
 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา