เรื่องที่ ๙ การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 10
เล่มที่ ๑๐
เรื่องที่ ๑ โรคทาง อายุรศาสตร์
เรื่องที่ ๒ โรคติดต่อ และโรคเขตร้อน
เรื่องที่ ๓ โรคภูมิแพ้
เรื่องที่ ๔ โรคผิวหนัง ที่พบบ่อยในประเทศไทย
เรื่องที่ ๕ โรคตา
เรื่องที่ ๖ โรคหู คอ จมูก
เรื่องที่ ๗ จิตเวชศาสตร์ และ สุขภาพจิต
เรื่องที่ ๘ สิ่งแวดล้อม และ สุขภาพ
เรื่องที่ ๙ การออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพ
เรื่องที่ ๑๐ การปลูกกระดูกข้ามคน
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๑๐ / เรื่องที่ ๙ การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

 เรื่องที่ ๙ การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

สำหรับเด็กระดับเล็ก
สำหรับเด็กระดับกลาง (๑๒-๑๔ ปี)
สำหรับเด็กระดับโตและบุคคลทั่วไป
 บทนำ
 ประเภทของกีฬา
 ปฏิกิริยาและการปรับตัวของร่างกายต่อการออกกำลัง
 การออกกำลังกายที่พอเหมาะ น้อยไป และมากไป
 เมื่อไรควรงดออกกำลัง
 อายุกับการออกกำลัง
 อาหารกับการออกกำลัง
 การออกกำลังเพื่อสุขภาพ
 กายบริหารพื้นฐาน
 แบบออกกำลังพื้นฐาน
ดูเพิ่มเติม
 การหายใจ
 ผู้สูงอายุ