ความก้าวหน้าของเครื่องเจาะบัตร - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 11
เล่มที่ ๑๑
เรื่องที่ ๑ วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์
เรื่องที่ ๒ ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์
เรื่องที่ ๓ ระบบการสั่งงานคอมพิวเตอร์
เรื่องที่ ๔ การประยุกต์คอมพิวเตอร์
เรื่องที่ ๕ การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ
เรื่องที่ ๖ สิ่งประดิษฐ์จากพัฒนาการด้านคอมพิวเตอร์
เรื่องที่ ๗ หุ่นยนต์อุตสาหกรรม
เรื่องที่ ๘ ผลของการใช้คอมพิวเตอร์
เรื่องที่ ๙ การพัฒนาอักษรไทยในเครื่องคอมพิวเตอร์
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๑๑ / เรื่องที่ ๑ วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์ / ความก้าวหน้าของเครื่องเจาะบัตร

 ความก้าวหน้าของเครื่องเจาะบัตร
ความก้าวหน้าของเครื่องเจาะบัตร

ในตอนเริ่มต้นของศตวรรษที่ ๒๐ การนำเอาอุปกรณ์ เครื่องเจาะบัตรไฟฟ้าหรืออีเอเอ็ม (electric accounting machine; EAM) มาใช้ในทางธุรกิจเป็นไปค่อนข้างเชื่องช้า ความก้าวหน้าที่สำคัญเกิดขึ้นในตอนปลาย พ.ศ. ๒๔๖๓ และ ตอนเริ่มต้นของ พ.ศ. ๒๔๗๓ ได้เริ่มมีการติดตั้งเครื่องเจาะ บัตรเพิ่มขึ้นจำนวนมาก ความก้าวหน้านี้รวมถึงการเพิ่ม ความจุของจำนวนบัตร ความสามารถในการคูณตัวเลข และการจัดทำข่าวสารเชิงตัวอักษร ใน พ.ศ. ๒๔๗๙ ได้มี ความก้าวหน้าทางเครื่องเจาะบัตรขึ้นมาก สามารถปฏิบัติ งานทางบัญชีจำนวนมากได้ เช่น ในระบบความมั่นคงของ สังคมสหรัฐอเมริกา (United States social security system) ตอนเริ่มต้น สามารถปฏิบัติงานได้กับบัญชีสำหรับขนาด ๓๐ ล้านคน ภายใน ๑ ปี ต่อมาต้องทำการประมวลผลกับ บัญชีจำนวนมากต่อวัน ในระหว่าง ๒๐ ปีต่อมาได้มีบัญชี ใหม่เพิ่มขึ้นมากเกือบ ๑๐๐ ล้านบัญชี
เครื่องเจาะบัตรไฟฟ้า (EAM) ที่ใช้ในงานประมวลข้อมูลต่าง ๆ ระหว่าง พ.ศ. ๒๔๘๓-๒๔๙๓
เครื่องเจาะบัตรไฟฟ้า (EAM) ที่ใช้ในงานประมวลข้อมูลต่างๆ ระหว่าง พ.ศ. ๒๔๘๓-๒๔๙๓
จาก พ.ศ. ๒๔๗๓ จนถึงปัจจุบัน ได้มีการพัฒนา เครื่องเจาะบัตรเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับอัตราเร็ว ใช้งานได้หลาย หน้าที่ และยังมีอรรถประโยชน์อีกมากมาย แต่ยังมีข้อจำกัดอยู่ เช่น อัตราเร็วของเครื่องถูกจำกัดด้วยความสามารถ ของเครื่องเชิงกลไฟฟ้าที่ใช้ อุปกรณ์ที่ใช้ส่วนมาก ทำงานไม่ได้หลายหน้าที่ ต้องใช้มือในการโยกย้ายบัตร จากเครื่องหนึ่งไปสู่อีกเครื่องหนึ่ง การสั่งงานมีข้อจำกัด และส่วนความจำภายในมีขนาดจำกัด
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป