เรื่องที่ ๔ การประยุกต์คอมพิวเตอร์ - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 11
เล่มที่ ๑๑
เรื่องที่ ๑ วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์
เรื่องที่ ๒ ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์
เรื่องที่ ๓ ระบบการสั่งงานคอมพิวเตอร์
เรื่องที่ ๔ การประยุกต์คอมพิวเตอร์
เรื่องที่ ๕ การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ
เรื่องที่ ๖ สิ่งประดิษฐ์จากพัฒนาการด้านคอมพิวเตอร์
เรื่องที่ ๗ หุ่นยนต์อุตสาหกรรม
เรื่องที่ ๘ ผลของการใช้คอมพิวเตอร์
เรื่องที่ ๙ การพัฒนาอักษรไทยในเครื่องคอมพิวเตอร์
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๑๑ / เรื่องที่ ๔ การประยุกต์คอมพิวเตอร์

 เรื่องที่ ๔ การประยุกต์คอมพิวเตอร์

สำหรับเด็กระดับเล็ก
สำหรับเด็กระดับกลาง (๑๒-๑๔ ปี)
สำหรับเด็กระดับโตและบุคคลทั่วไป
 บทนำ
 การใช้คอมพิวเตอร์ในด้านการเงินการธนาคาร
 การใช้คอมพิวเตอร์ในธุรกิจสายการบิน
 การใช้คอมพิวเตอร์ในด้านบัญชี
 การใช้คอมพิวเตอร์ในโรงงานอุตสาหกรรม
 การใช้คอมพิวเตอร์ในด้านการศึกษา
 การใช้คอมพิวเตอร์ในด้านการแพทย์และสาธารณสุข
 การใช้คอมพิวเตอร์ในการรักษาพยาบาลทั่วไป
 การใช้คอมพิวเตอร์ทางด้านกฎหมายและการปกครอง
 การใช้คอมพิวเตอร์ทางด้านการทหารและตำรวจ
 การใช้คอมพิวเตอร์ทางด้านเกษตรกรรม
 การใช้คอมพิวเตอร์ในด้านวิทยาศาสตร์
 การใช้คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน
ดูเพิ่มเติม
 การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบ
 หุ่นยนต์อุตสาหกรรม
 ผลของการใช้คอมพิวเตอร์
 การประยุกต์ใช้ภาษาไทยบนคอมพิวเตอร์
 อินเทอร์เน็ต
 แอนิเมชัน