ความหมายของการพัฒนาอุปกรณ์การผลิต - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 12
เล่มที่ ๑๒
เรื่องที่ ๑ การแพทย์
เรื่องที่ ๒ การศึกษา
เรื่องที่ ๓ การสังคมสงเคราะห์
เรื่องที่ ๔ การพัฒนาชาวเขา และการเกษตรที่สูง
เรื่องที่ ๕ การพัฒนาการเกษตรในชนบท
เรื่องที่ ๖ การศึกษาการพัฒนา
เรื่องที่ ๗ การสหกรณ์
เรื่องที่ ๘ การพัฒนาแหล่งน้ำ
เรื่องที่ ๙ การพัฒนาปัจจัยการผลิต
เรื่องที่ ๑๐ แผนที่
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๑๒ / เรื่องที่ ๙ การพัฒนาปัจจัยการผลิต / ความหมายของการพัฒนาอุปกรณ์การผลิต

 ความหมายของการพัฒนาอุปกรณ์การผลิต
ความหมายของการพัฒนาอุปกรณ์การผลิต

อุปกรณ์การผลิต หมายถึง สิ่งที่จะช่วยในการแปรรูป หรือแปรสภาพของวัตถุดิบในขั้นต่างๆ เพื่อให้ใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ อุปกรณ์การผลิต ส่วนใหญ่จะทำให้วัตถุดิบนั้น มีมูลค่าเพิ่มขึ้น เช่น ปอ ถ้าเรามีอุปกรณ์ในการฟอกปอที่มีประสิทธิภาพ จะได้ปอที่มีคุณภาพ สามารถกำหนดราคาขายได้สูง และถ้าเราสามารถพัฒนาฝีมือแรงงาน ให้สามารถนำปอมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป จะเป็นการเพิ่มรายได้ประชากรทางหนึ่ง
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป