การพัฒนาสมุนไพรในประเทศไทย - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 14
เล่มที่ ๑๔
เรื่องที่ ๑ พระราชวัง ในกรุงเทพมหานคร
เรื่องที่ ๒ พระราชวัง ในส่วนภูมิภาค
เรื่องที่ ๓ ประติมากรรมไทย
เรื่องที่ ๔ อาหารสัตว์
เรื่องที่ ๕ พืชอาหารสัตว์
เรื่องที่ ๖ การปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์
เรื่องที่ ๗ ข้าวฟ่าง
เรื่องที่ ๘ เทคโนโลยีชีวภาพ
เรื่องที่ ๙ สารพิษ และสิ่งปนเปื้อนอาหาร
เรื่องที่ ๑๐ สมุนไพร
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๑๔ / เรื่องที่ ๑๐ สมุนไพร / การพัฒนาสมุนไพรในประเทศไทย

 การพัฒนาสมุนไพรในประเทศไทย
การพัฒนาสมุนไพรในประเทศไทย

กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายที่จะส่งเสริมการใช้สมุนไพร เพื่อเสริมสร้างการพึ่งตนเองในด้านยา ทั้งนี้เนื่องจากในแต่ละปี ประเทศไทยนำยาจากต่างประเทศเข้าเป็นมูลค่าสูงถึงกว่า ๕๐,๐๐๐ ล้านบาท ซึ่งเป็นผลให้

๑. ราคายาสูง จนผู้มีรายได้น้อยไม่สามารถซื้อหายาบางชนิดได้ ราคายานี้นับวันจะสูงขึ้น เพราะไม่มีคู่แข่งภายในประเทศ ผู้ผลิตจึงสามารถตั้งราคาได้ตามใจชอบ และยังเป็นที่หวั่นเกรงกันว่า หากประเทศไทยรับรองสิทธิบัตรยา ราคายาจะยิ่งสูงขึ้นไปอีก

๒. สูญเสียเงินตราต่างประเทศปีละมากๆ

๓. เสี่ยงต่อภาวะการขาดแคลนยา หากถูกตัดขาดจากภายนอก เช่น ในภาวะสงคราม

๔. เกิดปัญหาการใช้ยาเกินความจำเป็น และเกิดอันตรายจากการใช้ยาผิดๆ เนื่องจากยาที่นำเข้าส่วนใหญ่เป็นยาสังเคราะห์ หรือสารบริสุทธิ์ มีรูปแบบที่น่าใช้
ดอกซิงโคนา
ดอกซิงโคนา
นอกจากนี้ยังมีปัญหาด้านอื่นที่เกี่ยวข้องกับยาคือ

๑. การขาดความรู้เรื่องยา ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องยา จึงตกเป็นเหยื่อของการโฆษณา ก่อให้เกิดปัญหาสาธารณสุข ที่สำคัญตามมาคือ การใช้ยาผิด และอันตรายจากการใช้ยาผิด ซึ่งเกิดขึ้นปีละมากๆ เช่น ในกรณีของการใช้ยาแก้ปวด และสเตียรอยด์ เป็นต้น

๒. มูลค่าการส่งออกด้านการเกษตรลดลง เนื่องจากพืชผลหลักได้แก่ ข้าวและข้าวโพดมีราคาตกต่ำ และจากการที่มีคู่แข่งขันมาก ทำให้การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจของประเทศไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควร เมื่อประชากรมีรายได้น้อย กำลังซื้อยาก็น้อยลงด้วย
ร้านจำหน่ายยาสมุนไพร
ร้านจำหน่ายยาสมุนไพร
หากปล่อยให้ภาวะการณ์เป็นเช่นนี้ต่อไป ย่อมมีผลกระทบอย่างมากต่อการพัฒนาประเทศ รัฐจึงได้มองหาลู่ทาง ในการเสริมสร้างการพึ่งตนเองในด้านยาขึ้น วิถีทางหนึ่งคือ การพยายามใช้ทรัพยากรในประเทศให้มากที่สุด ซึ่งทรัพยากรในประเทศด้านยาที่สำคัญคือ "สมุนไพร"
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป