กฎหมายควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 14
เล่มที่ ๑๔
เรื่องที่ ๑ พระราชวัง ในกรุงเทพมหานคร
เรื่องที่ ๒ พระราชวัง ในส่วนภูมิภาค
เรื่องที่ ๓ ประติมากรรมไทย
เรื่องที่ ๔ อาหารสัตว์
เรื่องที่ ๕ พืชอาหารสัตว์
เรื่องที่ ๖ การปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์
เรื่องที่ ๗ ข้าวฟ่าง
เรื่องที่ ๘ เทคโนโลยีชีวภาพ
เรื่องที่ ๙ สารพิษ และสิ่งปนเปื้อนอาหาร
เรื่องที่ ๑๐ สมุนไพร
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๑๔ / เรื่องที่ ๔ อาหารสัตว์ / กฎหมายควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์

 กฎหมายควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์
กฎหมายควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์

เนื่องจากกิจการการผลิตอาหารสัตว์มีมากขึ้น และไม่มีมาตรฐานในการตรวจสอบคุณภาพ ทำให้มีการปลอมปนอาหารสัตว์ เป็นผลร้ายต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ รัฐบาลจึงได้ตราพระราชบัญญัติ ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๖ และแก้ไขปรับปรุงใหม่เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๕ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับพิเศษ เล่ม ๙๗ ตอนที่ ๑๑๑ หน้า ๒๕ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๒๕ โดยสรุปได้ให้อำนาจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อควบคุม กำหนดการผลิต จำหน่ายอาหารสัตว์ และกำหนดปริมาณสารอาหารในวัตถุดิบอาหารสัตว์ เช่น
อาหารสัตว์ที่บรรจุใส่กระสอบแล้วจะเก็บไว้ในโรงเก็บ
อาหารสัตว์ที่บรรจุใส่กระสอบแล้วจะเก็บไว้ในโรงเก็บ
ในกากถั่วเหลืองต้องมี
๑. โปรตีนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๔๒
๒. ความชื้นไม่เกินร้อยละ ๑๓
๓. กากไม่เกินร้อยละ ๘
๔. เถ้าไม่เกินร้อยละ ๘

     ในกรณีอาหารผสมสำเร็จรูป ก็กำหนด ปริมาณสารอาหารไว้เป็นมาตรฐานเช่นกัน เช่น อาหารผสมของโคอายุ ๓-๖ เดือน ต้องมี
๑. โปรตีนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๒๒
๒. ไขมันไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓
๓. กากไม่เกินร้อยละ ๗
๔. ความชื้นไม่เกินร้อยละ ๑๓
อาหารไก่ เป็ด และสุกร ก็กำหนดปริมาณสารดังกล่าวไว้เช่นกัน ผู้ที่จะประกอบการค้าอาหารสัตว์ จะต้องขออนุญาต และขึ้นทะเบียนการค้า โดยติดต่อขออนุญาต ที่กรมปศุสัตว์

กรมปศุสัตว์ ได้จัดตั้งกองควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ขึ้น เพื่อปฏิบัติหน้าที่ และตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย มีนายทะเบียนรับจดทะเบียน มีสารวัตร และเจ้าหน้าที่ออกไปเก็บตัวอย่างอาหารสัตว์ นำมาวิเคราะห์ตรวจสอบเป็นประจำ มีห้องปฏิบัติการ สำหรับวิเคราะห์ตัวอย่างอาหารสัตว์ และวัตถุปลอมปน
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป