สำหรับเด็กระดับกลาง - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 14
เล่มที่ ๑๔
เรื่องที่ ๑ พระราชวัง ในกรุงเทพมหานคร
เรื่องที่ ๒ พระราชวัง ในส่วนภูมิภาค
เรื่องที่ ๓ ประติมากรรมไทย
เรื่องที่ ๔ อาหารสัตว์
เรื่องที่ ๕ พืชอาหารสัตว์
เรื่องที่ ๖ การปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์
เรื่องที่ ๗ ข้าวฟ่าง
เรื่องที่ ๘ เทคโนโลยีชีวภาพ
เรื่องที่ ๙ สารพิษ และสิ่งปนเปื้อนอาหาร
เรื่องที่ ๑๐ สมุนไพร
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๑๔ / เรื่องที่ ๕ พืชอาหารสัตว์ / สำหรับเด็กระดับกลาง

 สำหรับเด็กระดับกลาง
พืชอาหารสัตว์เป็นอาหารหลักของสัตว์ประเภทกินหญ้า

พืชอาหารสัตว์มีความสำคัญต่อชีวิต และความเป็นอยู่ของคนอย่างมาก กล่าวคือ

๑. เป็นอาหารหลักของโค กระบือ และสัตว์ประเภทกินหญ้าอื่นๆ มีการค้นคว้าวิจัยคัดเลือกพืชอาหารสัตว์ เพื่อให้ได้พันธุ์ที่ดีที่สุด สำหรับเป็นอาหารสัตว์ ซึ่งจะทำให้โคกระบือ ได้รับอาหารที่สมบูรณ์ด้วยคุณค่าอาหาร เจริญเติบโตอย่างเต็มที่ และผลิตเนื้อ ผลิตนมได้มากขึ้น ผลที่เกิดตามมาก็คือ เกษตรกรมีอาชีพ และมีรายได้เพิ่มขึ้น คนทั่วไปได้กินอาหารเนื้อที่มีคุณภาพสูง
แปลงหญ้าปล้อง พืชอาหารสัตว์ชนิดหนึ่ง
แปลงหญ้าปล้อง พืชอาหารสัตว์ชนิดหนึ่ง
๒. ช่วยเพิ่มปุ๋ยไนโตรเจนในดิน เพิ่มความเจริญให้แก่พืช ซึ่งเป็นอาหารของคน พืชอาหารสัตว์โดยเฉพาะในกลุ่มถั่ว มีความสามารถพิเศษในการดึงไนโตรเจนจากอากาศ ให้กลายมาเป็นปุ๋ยในดินได้ โดยอาศัยจุลินทรีย์ชนิดหนึ่ง ในกลุ่มไรโซเลียม จึงทำให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น เมื่อปลูกพืชลงไป พืชก็เจริญงอกงาม เพราะได้ธาตุอาหารที่ช่วยการเจริญเติบโต
หนูตะเภา สัตว์ชนิดหนึ่งที่กินหญ้าเป็นอาหาร
หนูตะเภา สัตว์ชนิดหนึ่งที่กินหญ้าเป็นอาหาร
๓. ช่วยป้องกันการชะล้างหน้าดิน หญ้าและถั่ว พืชอาหารสัตว์เจริญเติบโต โดยวิธีแผ่เถาคลุมดินหนาแน่น ช่วยป้องกันมิให้หน้าดินถูกน้ำชะล้างให้ละลายไหลไปหมด การเพาะปลูกก็จะได้ผลิตผลอย่างเต็มที่ พื้นที่ใด ที่ไม่มีพืชปกคลุมผิวดิน จะถูกน้ำ ฝน ลม พัดพา ชะล้างและทำลาย ขาดแร่ธาตุที่เป็นปุ๋ยของพืช ไม่อาจเพาะปลูกได้ หรือทำให้ไม่ได้ผลิตผลเท่าที่ควร
หญ้าข่มคา
พืชอาหารสัตว์ ทั้งในวงศ์หญ้าและวงศ์ถั่ว ช่วยปกคลุมผิวดินมิให้ถูกน้ำชะล้างไป
พืชอาหารสัตว์แบ่งออกเป็น ๓ ประเภทใหญ่ๆ คือ

๑. พืชในวงศ์หญ้า มีทั้งพันธุ์หญ้าฤดูเดียว เช่น หญ้าปากควาย ต้นข้าวโพด ข้าวฟ่าง หญ้านกสีชมพู หญ้าต้นติด หญ้าไข่มุก หญ้าข้าวผี หรือพันธุ์หญ้าอายุหลายปี เช่น หญ้าขน หญ้ากินนี เนเปียร์ รูซี ชันกาด หญ้าปล้อง หญ้าซิกแนล และหญ้าโรค เป็นต้น พืชอายุหลายปีเหล่านี้สามารถมีชีวิตอยู่ได้มากกว่า ๓ ปี
๒. พืชในวงศ์ถั่ว มีทั้งถั่วอายุปีเดียว เช่น ถั่วลิสงนา ถั่วแปบ ถั่วมะแฮะ หรือพันธุ์ถั่วอายุหลายปี เช่น ถั่วสไตโล ถั่วฮามาตา ถั่วลาย ถั่วคนทิดิน และถั่วเซอราโตร เป็นต้น พืชอาหารสัตว์ในวงศ์ถั่วเป็นแหล่งอาหารโปรตีนของสัตว์
ฝูงโคแทะเล็มเพ็ก
ฝูงโคแทะเล็มเพ็ก
๓. พืชในกลุ่มไม้ยืนต้น เป็นพันธุ์ไม้พุ่ม หรือต้นไม้ใหญ่ ที่ใช้ใบเป็นอาหารสัตว์ได้ เช่น ต้นแค กระถิน ทองหลาง ประดู่ และแคฝรั่ง เป็นต้น ใบของพืชในกลุ่มนี้มีคุณค่าอาหารสูง เช่น โปรตีน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๔ ใช้เป็นอาหารเสริมโปรตีน ในช่วงฤดูแล้งได้ดี
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป