เรื่องที่ ๗ ข้าวฟ่าง - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 14
เล่มที่ ๑๔
เรื่องที่ ๑ พระราชวัง ในกรุงเทพมหานคร
เรื่องที่ ๒ พระราชวัง ในส่วนภูมิภาค
เรื่องที่ ๓ ประติมากรรมไทย
เรื่องที่ ๔ อาหารสัตว์
เรื่องที่ ๕ พืชอาหารสัตว์
เรื่องที่ ๖ การปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์
เรื่องที่ ๗ ข้าวฟ่าง
เรื่องที่ ๘ เทคโนโลยีชีวภาพ
เรื่องที่ ๙ สารพิษ และสิ่งปนเปื้อนอาหาร
เรื่องที่ ๑๐ สมุนไพร
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๑๔ / เรื่องที่ ๗ ข้าวฟ่าง

 เรื่องที่ ๗ ข้าวฟ่าง

สำหรับเด็กระดับเล็ก
สำหรับเด็กระดับกลาง (๑๒ - ๑๔ ปี)
สำหรับเด็กระดับโตและบุคคลทั่วไป
ข้าวฟ่าง
แหล่งปลูกข้าวฟ่าง
ชนิดของข้าวฟ่าง
ลักษณะทั่วไปของข้าวฟ่าง
ประวัติ ถิ่นฐานดั้งเดิม และการแพร่กระจายของข้าวฟ่าง
ประวัติข้างฟ่างในประเทศไทย
การปลูก และการดูแลรักษาข้าวฟ่าง
ศัตรูของข้าวฟ่าง
การเก็บเกี่ยวข้าวฟ่าง
ข้อควรระวังในการปลูกข้าวฟ่าง
พันธุ์ข้าวฟ่าง
การใช้ประโยชน์จากข้าวฟ่าง
ดูเพิ่มเติม
อาหารสัตว์
พืชอาหารสัตว์
การปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์
การปรับปรุงพันธุ์พืช
ข้าวโพด
พืชเส้นใย