ข้อควรระวังในการปลูกข้าวฟ่าง - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 14
เล่มที่ ๑๔
เรื่องที่ ๑ พระราชวัง ในกรุงเทพมหานคร
เรื่องที่ ๒ พระราชวัง ในส่วนภูมิภาค
เรื่องที่ ๓ ประติมากรรมไทย
เรื่องที่ ๔ อาหารสัตว์
เรื่องที่ ๕ พืชอาหารสัตว์
เรื่องที่ ๖ การปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์
เรื่องที่ ๗ ข้าวฟ่าง
เรื่องที่ ๘ เทคโนโลยีชีวภาพ
เรื่องที่ ๙ สารพิษ และสิ่งปนเปื้อนอาหาร
เรื่องที่ ๑๐ สมุนไพร
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๑๔ / เรื่องที่ ๗ ข้าวฟ่าง / ข้อควรระวังในการปลูกข้าวฟ่าง

 ข้อควรระวังในการปลูกข้าวฟ่าง
ข้อควรระวังในการปลูกข้าวฟ่าง

เกษตรกรไม่ควรปลูกพืชไร่ชนิดอื่น ตามหลังข้าวฟ่างทันทีที่เก็บเกี่ยวเสร็จ เพราะในการย่อยสลายซากของต้นข้าวฟ่าง ที่เหลือในแปลงนั้น จุลินทรีย์ในดินต้องใช้ไนโตรเจนในการย่อยสลายมากกว่าซากของพืชอื่น ทำให้พืชที่ปลูกตาม ขาดธาตุไนโตรเจนในช่วงแรก ไม่เจริญงอกงามเท่าที่ควร ดังนั้น จึงควรปลูกข้าวฟ่างตามหลังพืชอื่น หลังจากปลูกข้าวฟ่าง ควรพักดินไว้สักระยะหนึ่งก่อน แล้วจึงปลูกพืชอื่น
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป