สำหรับเด็กระดับเล็ก - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 14
เล่มที่ ๑๔
เรื่องที่ ๑ พระราชวัง ในกรุงเทพมหานคร
เรื่องที่ ๒ พระราชวัง ในส่วนภูมิภาค
เรื่องที่ ๓ ประติมากรรมไทย
เรื่องที่ ๔ อาหารสัตว์
เรื่องที่ ๕ พืชอาหารสัตว์
เรื่องที่ ๖ การปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์
เรื่องที่ ๗ ข้าวฟ่าง
เรื่องที่ ๘ เทคโนโลยีชีวภาพ
เรื่องที่ ๙ สารพิษ และสิ่งปนเปื้อนอาหาร
เรื่องที่ ๑๐ สมุนไพร
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๑๔ / เรื่องที่ ๘ เทคโนโลยีชีวภาพ / สำหรับเด็กระดับเล็ก

 สำหรับเด็กระดับเล็ก ฟังเสียงอ่าน => บันทึกเสียง
สิ่งที่มีชีวิตไม่ว่าคน พืช สัตว์ ย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา แต่ละชีวิต ซึ่งอาจจะอยู่ในน้ำ ในดิน บนดิน ก็มีการปรับตัวให้เข้ากับสภาพ ซึ่งตนอาศัยอยู่ เพื่อให้เหมาะกับการดำรงชีวิต
ชีวิตคนเรานั้น จะต้องอาศัยปัจจัย ๔ คือ อาหาร ยารักษาโรค เครื่องนุ่งห่ม และที่อยู่อาศัย
อาหารหลักของเราก็คือ ข้าว การปลูกข้าวอาจปลูกตามธรรมชาติก็ได้ แต่ผลิตผลอาจจะไม่ดีเท่าที่ควร เมื่อวิทยาศาสตร์เจริญขึ้น จึงมีการปรับปรุงพันธุ์ข้าวให้ได้ลักษณะตามต้องการ เช่น ให้มีกลิ่นหอม ดังตัวอย่าง ข้าวหอมมะลิ นอกจากนั้นเรายังต้องการให้ได้ผลิตผลมาก มีคุณค่าอาหารสูง การที่จะทำเช่นนั้นได้ ก็ต้องใช้ปุ๋ยและยาฆ่าศัตรูพืช ตลอดจนมีน้ำเพียงพอ
เมื่อร่างกายของเราเจ็บป่วย เราต้องรับประทานยา การผลิตยามีวิธีการต่างๆ กัน วิธีการหนึ่งก็คือ เลือกจุลินทรีย์ มาใช้ในการผลิตยา จุลินทรีย์เป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก มีความสามารถพิเศษ และมีมากมายหลายชนิด
คนเรามิได้ต้องการเพียงอาหารและยาเท่านั้น เรายังต้องการเครื่องนุ่งห่ม เสื้อผ้าที่เราใช้อยู่มาจากวัสดุธรรมชาติ เช่น ฝ้าย ซึ่งเป็นผลิตผลจากพืช และไหมซี่งเป็นผลิตผลจากสัตว์ประเภทแมลง เราสามารถใช้เทคนิคใหม่ๆ ปรับปรุงสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ ให้มีผลิตผลที่มากขึ้น และคุณภาพดีขึ้นได้
สิ่งที่คนเราต้องการอีกอย่างหนึ่งก็คือ ที่อยู่อาศัย และสภาพแวดล้อมที่สวยงาม เราจึงปลูกต้นไม้ดอก และต้นไม้ประดับ เพื่อความสุขสดชื่นของเรา เมื่อวิทยาการเจริญขึ้น ชาวสวนก็รู้จักการทาบกิ่งต่อตา และเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เราจึงเห็นไม้ดอกมีหลายสีหลากหลายไปจากที่เห็นกันโดยทั่วไป และสามารถขยายแพร่พันธุ์ได้โดยรวดเร็ว

การใช้ความรู้เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต มาปรับปรุงสิ่งมีชีวิตให้มีคุณภาพ และใช้สอยได้ตามต้องการนี้ เรียกว่า เทคโนโลยีชีวภาพ
หัวข้อถัดไป