เรื่องที่ ๙ สารพิษ และสิ่งปนเปื้อนอาหาร - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 14
เล่มที่ ๑๔
เรื่องที่ ๑ พระราชวัง ในกรุงเทพมหานคร
เรื่องที่ ๒ พระราชวัง ในส่วนภูมิภาค
เรื่องที่ ๓ ประติมากรรมไทย
เรื่องที่ ๔ อาหารสัตว์
เรื่องที่ ๕ พืชอาหารสัตว์
เรื่องที่ ๖ การปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์
เรื่องที่ ๗ ข้าวฟ่าง
เรื่องที่ ๘ เทคโนโลยีชีวภาพ
เรื่องที่ ๙ สารพิษ และสิ่งปนเปื้อนอาหาร
เรื่องที่ ๑๐ สมุนไพร
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๑๔ / เรื่องที่ ๙ สารพิษ และสิ่งปนเปื้อนอาหาร

 เรื่องที่ ๙ สารพิษ และสิ่งปนเปื้อนอาหาร


สำหรับเด็กระดับเล็ก
สำหรับเด็กระดับกลาง (๑๒ - ๑๔ ปี)
สำหรับเด็กระดับโตและบุคคลทั่วไป
บทนำ
การปนเปื้อนของสารพิษจากสิ่งแวดล้อมสู่อาหาร
ความแตกต่างระหว่างสารปนเปื้อนและสารเจือปนอาหาร
องค์ประกอบที่ก่อให้เกิดอันตรายของสารพิษ
สารพิษที่ปนเปื้อนอาหาร
ดูเพิ่มเติม
ไวรัส
โรคพืช
การกำเนิดของโรค
โภชนาการ
โรคติดต่อและโรคเขตร้อน
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
อาชีวอนามัย
ของเสียที่เป็นอันตราย