เรื่องที่ ๑๐ การฟื้นฟูสมรรถภาพเยาวชนผู้พิการด้านการศึกษา - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 16
เล่มที่ ๑๖
เรื่องที่ ๑ การบูรณะวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
เรื่องที่ ๒ พระไตรปิฎก และการชำระพระไตรปิฎก
เรื่องที่ ๓ การอนุรักษ์โบราณสถาน และโบราณวัตถุ
เรื่องที่ ๔ ศิลาจารึก และอ่านจารึก
เรื่องที่ ๕ สังคม และวัฒนธรรมไทย
เรื่องที่ ๖ การผลิตหนังสือ
เรื่องที่ ๗ การดนตรีสำหรับเยาวชน
เรื่องที่ ๘ การช่าง และหมู่บ้านช่าง
เรื่องที่ ๙ ดาวเทียมเพื่อการเกษตร
เรื่องที่ ๑๐ การฟื้นฟูสมรรถภาพเยาวชนผู้พิการด้านการศึกษา
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๑๖ / เรื่องที่ ๑๐ การฟื้นฟูสมรรถภาพเยาวชนผู้พิการด้านการศึกษา

 เรื่องที่ ๑๐ การฟื้นฟูสมรรถภาพเยาวชนผู้พิการด้านการศึกษา

สำหรับเด็กระดับเล็ก
สำหรับเด็กระดับกลาง (๑๒ - ๑๔ ปี)
สำหรับเด็กระดับโตและบุคคลทั่วไป
 บริการด้านอื่นที่เกี่ยวข้องและจำเป็น
 สาเหตุของความพิการ
 ประเภทของความพิการ
 จำนวนเยาวชนผู้พิการ
 การฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการศึกษา
 ประวัติความเป็นมาของการศึกษาพิเศษ
 รูปแบบการให้บริการด้านการศึกษาแก่เยาวชนผู้พิการ
 บุคลการที่เกี่ยวข้องการกับฟื้นฟูสมรรถภาพเยาวชนผู้พิการ
กฎหมายคนพิการ
 สรุปประเด็นสำคัญของพระราชบัญญัติการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. ๒๕๓๔
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 บทสรุป
 แนวทางในการปฏิบัติของประชาชนทั่วไปต่อบุคคลพิการ
ดูเพิ่มเติม
 การบริบาลทารกและโรคทางกุมารเวชศาสตร์
 จิตเวชศาสตร์และสุขภาพจิต