บริการด้านอื่นที่เกี่ยวข้องและจำเป็น - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 16
เล่มที่ ๑๖
เรื่องที่ ๑ การบูรณะวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
เรื่องที่ ๒ พระไตรปิฎก และการชำระพระไตรปิฎก
เรื่องที่ ๓ การอนุรักษ์โบราณสถาน และโบราณวัตถุ
เรื่องที่ ๔ ศิลาจารึก และอ่านจารึก
เรื่องที่ ๕ สังคม และวัฒนธรรมไทย
เรื่องที่ ๖ การผลิตหนังสือ
เรื่องที่ ๗ การดนตรีสำหรับเยาวชน
เรื่องที่ ๘ การช่าง และหมู่บ้านช่าง
เรื่องที่ ๙ ดาวเทียมเพื่อการเกษตร
เรื่องที่ ๑๐ การฟื้นฟูสมรรถภาพเยาวชนผู้พิการด้านการศึกษา
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๑๖ / เรื่องที่ ๑๐ การฟื้นฟูสมรรถภาพเยาวชนผู้พิการด้านการศึกษา / บริการด้านอื่นที่เกี่ยวข้องและจำเป็น

 บริการด้านอื่นที่เกี่ยวข้องและจำเป็น
บริการด้านอื่นที่เกี่ยวข้องและจำเป็น

นอกจากการศึกษาพิเศษแล้ว เยาวชนผู้พิการยังจำเป็นต้องได้รับบริการด้านอื่นๆ ได้แก่ การตรวจสอบเด็ก ก่อนการจัดการศึกษาพิเศษให้ การวินิจฉัย และบำบัดความผิดปกติทางภาษา และการพูด การวินิจฉัย และฟื้นฟูสมรรถภาพการได้ยิน การจัดรถรับส่งพิเศษ การปรับปรุงอาคารสถานที่ของโรงเรียนปกติ ให้เหมาะสมกับเด็กพิการ การตรวจสอบทางจิตวิทยา การจัดบริการกายภาพบำบัด และกิจกรรมบำบัด บริการด้านการแพทย์ สันทนาการ และการแนะแนวพิเศษ เพื่อช่วยเพิ่มพูนประสิทธิภาพการจัดการศึกษาพิเศษให้แก่เยาวชนผู้พิการ

รถรับส่งคนพิการขององค์การทหารผ่านศึก ซึ่งใช้อุปกรณ์พิเศษสำหรับคนพิการโดยเฉพาะรถรับส่งคนพิการขององค์การทหารผ่านศึก
ซึ่งใช้อุปกรณ์พิเศษสำหรับคนพิการโดยเฉพาะ
หัวข้อก่อนหน้าหัวข้อถัดไป