การฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการศึกษา - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 16
เล่มที่ ๑๖
เรื่องที่ ๑ การบูรณะวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
เรื่องที่ ๒ พระไตรปิฎก และการชำระพระไตรปิฎก
เรื่องที่ ๓ การอนุรักษ์โบราณสถาน และโบราณวัตถุ
เรื่องที่ ๔ ศิลาจารึก และอ่านจารึก
เรื่องที่ ๕ สังคม และวัฒนธรรมไทย
เรื่องที่ ๖ การผลิตหนังสือ
เรื่องที่ ๗ การดนตรีสำหรับเยาวชน
เรื่องที่ ๘ การช่าง และหมู่บ้านช่าง
เรื่องที่ ๙ ดาวเทียมเพื่อการเกษตร
เรื่องที่ ๑๐ การฟื้นฟูสมรรถภาพเยาวชนผู้พิการด้านการศึกษา
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๑๖ / เรื่องที่ ๑๐ การฟื้นฟูสมรรถภาพเยาวชนผู้พิการด้านการศึกษา / การฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการศึกษา

 การฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการศึกษา
การฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการศึกษา

การฟื้นฟูสมรรถภาพ หมายถึง การเสริมสร้าง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาความบกพร่องของร่างกาย และจิตใจ ที่ยังไม่มี หรือสูญเสียไป ให้เกิดมีขึ้น ให้สามารถเรียนรู้ ปฏิบัติงาน และดำรงชีวิตในสังคมได้ ฉะนั้น การฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการศึกษา หมายถึง การให้บริการด้านการศึกษาพิเศษ เพื่อให้เยาวชนผู้พิการมีโอกาสได้รับการศึกษา เช่นดียวกับเด็กปกติทั่วไป อาจจัดให้ได้หลายรูปแบบ เช่น เยาวชนผู้พิการเรียน ร่วมในชั้นเรียนปกติ เรียนกับครูการศึกษาพิเศษ ในห้องสอนเสริม ในชั้นเรียนพิเศษ หรือในโรงเรียนพิเศษ

เด็กพิการสามารถเล่นรวมกับเด็กปกติทั่วไปได้โดยมีคุณครูคอยช่วยเหลือเด็กพิการสามารถเล่นรวมกับเด็กปกติทั่วไปได้โดยมีคุณครูคอยช่วยเหลือ
หัวข้อก่อนหน้าหัวข้อถัดไป