หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 16
เล่มที่ ๑๖
เรื่องที่ ๑ การบูรณะวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
เรื่องที่ ๒ พระไตรปิฎก และการชำระพระไตรปิฎก
เรื่องที่ ๓ การอนุรักษ์โบราณสถาน และโบราณวัตถุ
เรื่องที่ ๔ ศิลาจารึก และอ่านจารึก
เรื่องที่ ๕ สังคม และวัฒนธรรมไทย
เรื่องที่ ๖ การผลิตหนังสือ
เรื่องที่ ๗ การดนตรีสำหรับเยาวชน
เรื่องที่ ๘ การช่าง และหมู่บ้านช่าง
เรื่องที่ ๙ ดาวเทียมเพื่อการเกษตร
เรื่องที่ ๑๐ การฟื้นฟูสมรรถภาพเยาวชนผู้พิการด้านการศึกษา
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๑๖ / เรื่องที่ ๑๐ การฟื้นฟูสมรรถภาพเยาวชนผู้พิการด้านการศึกษา / หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ในประเทศไทยมีหน่วยงานที่ทำงานเกี่ยวข้องกับบุคคลพิการ ทั้งของภาครัฐบาล และภาคเอกชนอยู่เป็นจำนวนไม่น้อย ซึ่งแสดงให้เห็นว่า แม้ประเทศไทยยังไม่มีการตราพระราชบัญญัติ เกี่ยวกับคนพิการก็ตาม แต่สังคมของเราก็ได้มีหน่วยงาน และองค์กรต่างๆ ที่ตระหนักในหน้าที่ และมีความเห็นว่า สังคมควรต้องให้การสงเคราะห์ แก่บุคคลพิการ ในที่นี้จะขอยกตัวอย่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่เป็นของภาครัฐบาล และภาคเอกชนที่ดำเนินงาน เพื่อคนพิการดังต่อไปนี้

หน่วยงานของภาครัฐบาล


๑. กรมประชาสงเคราะห์

กระทรวงมหาดไทย ติดต่อที่ ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๐๐ โทร. ๒๘๑-๓๑๙๙ จัดบริการในลักษณะ

(๑) สถานสงเคราะห์แก่ทั้ง เด็กและผู้ใหญ่

(๒) สถานฝึกอาชีพและฟื้นฟู สมรรถภาพด้านอาชีพแก่เยาวชน และผู้ใหญ่ พิการ ทั้งชายและหญิง

(๓) การฟื้นฟูสมรรถภาพ ทางการแพทย์

กรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยงานของภาครัฐที่ทำงานเกี่ยวข้องกับบุคคลพิการ
๒. กระทรวงศึกษาธิการ

ถนนราชดำเนินนอก ดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐ โดยมีหน่วยงานต่างๆ รับผิดชอบดังนี้

๒.๑ กรมสามัญศึกษา ติดต่อที่กองการศึกษาพิเศษ โทร. ๒๘๒-๕๘๒๐ และ ๒๘๒- ๒๘๕๖ ให้บริการด้านการศึกษาพิเศษในลักษณะ

(๑) โรงเรียนพิเศษสำหรับเด็กพิการเฉพาะประเภท เช่น โรงเรียนสอนเด็กหูหนวก และหูตึง โรงเรียน สอนเด็กตาบอด

(๒) การส่งบุคลากรไปช่วยสอน ตามโรงเรียนการศึกษาพิเศษต่างๆ เช่น โรงเรียน สอนคนตาบอดกรุงเทพ โรงเรียนศรีสังวาลย์ สอนเด็กพิการทางแขนขาและลำตัว สถานสงเคราะห์เด็กพิการ และทุพพลภาพปากเกร็ด

(๓) การจัดโครงการเรียนร่วมให้เด็กพิการเข้าเรียน ร่วมกับเด็กปกติ เช่น เด็กตาบอด เด็กเรียนช้า

(๔) โครงการสอนเด็กเจ็บป่วยในโรงพยาบาล โดยร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข เช่น ที่ โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลเลิดสิน โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จังหวัดขอนแก่น โรงพยาบาลขอนแก่น และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

(๕) โครงการจัดชั้นเรียนพิเศษ สำหรับเด็กหูตึงเรียนร่วม

๒.๒ สำนักงานการประถมศึกษาแห่งชาติ ติดต่อที่กองวิชาการ โทร. ๒๘๑-๐๕๘๘ ให้บริการด้านการศึกษาพิเศษในลักษณะจัด โครงการเรียนร่วมระหว่างเด็กพิการกับเด็กปกติ

๒.๓ กรมการฝึกหัดครู ติดต่อที่วิทยาลัยครูสวนดุสิต โทร. ๒๔๓-๒๒๕๐-๕๕ ต่อ ๑๓๔ และ ๑๔๕ ทำการผลิตครูการศึกษาพิเศษระดับ ปริญญาตรี และมีหน่วยสาธิตสอนเด็กหูตึงในระดับอนุบาล โดยใช้ระบบการสอนพูด และศูนย์บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มเด็กตาบอด และครอบครัว โทร. ๒๔๑-๔๔๐๑ ที่ช่วยกระตุ้นพัฒนาการ และเตรียมความพร้อมเด็กตาบอด และเด็กเห็นเลือนลาง อายุ ๐-๗ ปี รวมทั้งให้คำแนะนำปรึกษา สาธิตวิธีการเลี้ยงลูกตาบอดแก่ครอบครัว
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
๓. กระทรวงสาธารณสุข

และโรงพยาบาลต่างๆ ในส่วนกลาง และภาคกลาง มีโรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลทหารผ่านศึก โรงพยาบาลเลิดสิน โรงพยาบาลประสาท โรงพยาบาลราชานุกูล โรงพยาบาลสระบุรี โรงพยาบาลชลบุรี โรงพยาบาล ราชบุรี โรงพยาบาลชัยนาท โรงพยาบาลนนทบุรี เป็นต้น ในส่วนภูมิภาค ทั้งภาคตะวันออกเฉียง เหนือ ภาคเหนือ ภาคใต้ มีโรงพยาบาลคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โรงพยาบาลคณะแทพยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (โรงพยาบาลสวนดอก) โรงพยาบาลประจำจังหวัดต่างๆ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีศูนย์สุขวิทยาจิต ถนนพระราม ๖ เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลนิติจิตเวช แขวงทวีวัฒนา ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ จังหวัดสมุทรปราการ โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นต้น

หน่วยงานของภาคเอกชน

๑. สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย


ใน พระบรมราชูปถัมภ์ ติดต่อที่ ตึกมหิดล ถนน ราชวิถี พญาไท กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐ โทร. ๒๔๖-๑๔๕๗-๖๑ ให้บริการในลักษณะ การส่งเสริมอาชีพ คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการป้องกัน บำบัดรักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
๒. มูลนิธิสายใจไทย

ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ติดต่อที่ สวนจิตรลดา อำเภอดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐ โทร. ๒๘๑-๖๔๐๓, ๒๘๑-๐๙๐๔ ต่อ ๑๗๓ และที่ ๓๐๖/๑ ถนนศรีอยุธยา อำเภอพญาไท กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐ โทร. ๒๔๕-๘๖๙๗, ๒๔๕-๘๗๐๓ ให้ บริการช่วยเหลือทหาร ตำรวจ ข้าราชการ และราษฎรอาสาสมัคร ที่บาดเจ็บ พิการ และเสียชีวิต จากการสู้รบกับผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ และผู้รุกล้ำอธิปไตย
มูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
มูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
๓. มูลนิธิสถาบันแสงสว่าง

ติดต่อได้ที่ ๕๕ สุขุมวิท ๓๘ กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๑๐ โทร. ๓๙๑-๖๘๐๙, ๓๙๑-๑๖๑๘ ให้บริการทดสอบเด็ก จัดโปรแกรมการสอนเด็กพิเศษ ประเภทต่างๆ เป็นรายบุคคล จัดการบำบัด เตรียมความพร้อม บริการสำหรับผู้ปกครอง ประสานงาน และแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ กับสถาบันอื่น

๔. มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ

ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ติดต่อที่ ถนนติวานนท์ ปากเกร็ด นนทบุรี ๑๑๑๒๐ โทร. ๕๘๓-๙๕๙๖, ๕๘๓-๙๕๙๗, ๕๘๓-๖๖๘๑ ให้บริการช่วยเหลือในการฟื้นฟู บำบัดสมรรถภาพ ทั้งทางร่างกาย จิตใจ และ สังคม รวมทั้งสวัสดิการที่จำเป็นแก่เด็กและผู้ใหญ่ ซึ่งพิการแขนขาลำตัว

๕. มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก


ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ติดต่อได้ที่ ๑๓๗ ถนนพระราม ๕ ดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐ โทร. ๒๔๑- ๕๑๖๙ ให้บริการแก่คนหูหนวกทั่วประเทศ

๖. มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย


ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ติดต่อที่ ๔๒๐ ถนน ราชวิถี พญาไท กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐ โทร. ๒๔๖-๐๐๗๐ และ ๒๔๖-๑๔๓๑ ดำเนินงานของ โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ รับนักเรียนอายุ ๖-๑๒ ปี ตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ ๓ จัดศูนย์ฝึกอาชีพให้ทั้งกับหญิงและชายตาบอด จัดศูนย์พัฒนาอาชีพ และจัดห้องสมุดคอลฟิลด์ ผลิตหนังสือเบรลล์ สำหรับคนตาบอด
ห้องสมุดคอลฟิลด์ของมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์
ห้องสมุดคอลฟิลด์ของมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์
๗. มูลนิธิธรรมมิกชนเพื่อคนตาบอดแห่งประเทศไทย

ในพระบรมราชูปถัมภ์ ติดต่อได้ที่ ศูนย์การศึกษาคนตาบอด ๒๑๔ หมู่ ๖ ถนน ประชารักษ์ อ.เมือง จ.ขอนแก่น ๔๐๐๐๐ โทร. ๒๓๗-๖๓๑ ให้บริการเตรียมเด็กตาบอดอายุ ๕-๑๒ ปี เพื่อจัดส่งไปเข้าเรียนร่วมในโรงเรียนปกติ โดยมูลนิธิสนับสนุนค่าใช้จ่ายผลิตสื่อการเรียน และตำราเรียนเป็นอักษรเบรลล์ และตำราเทป บริการด้านที่พักอาศัย อาหาร ให้นักเรียนตาบอด และฝึกอบรมให้สามารถดำรงชีวิตในสภาพที่เป็นจริง ของคนตาบอดในชนบท

๘. มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

ติดต่อที่ ๒๐/๑๖ ถนน ลาดพร้าว ซอย ๘๗ จันทราสุข บางกะปิ กรุงเทพหมานคร ๑๐๓๑๐ โทร. ๕๑๔-๒๕๔๔ จัดศูนย์สาธิตการฟื้นฟูเด็กซีรีบรัล พัลซี โดยบริการให้การศึกษาแก่เด็กและฝึกกายภาพบำบัด สำหรับเด็กที่อยู่ในศูนย์สาธิต ให้การฟื้นฟูเด็กพิการในชุมชน ประสานงานกับโรงพยาบาล เพื่อส่งผู้ป่วย รวมทั้งให้การศึกษาฝึกอบรมแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น อนามัยตำบล ครู ผู้ปกครอง และให้การศึกษาและสร้างทัศนคติทางบวกโดย การเผยแพร่ข้อมูล

๙. สหทัยมูลนิธิ


ติดต่อที่ ๖๖ สุขุมวิท ๑ กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๑๐ โทร. ๒๕๒-๕๒๐๙ และ ๒๕๒-๘๙๗๖ ให้บริการฟื้นฟูสภาพครอบครัว และช่วยเหลือบิดามารดานอกสมรส ที่มีบุตร อายุระหว่าง ๐-๖ ปี อุปการะเด็กอายุ ๐-๖ ปี ให้ชั่วคราว บริการจัดหาครอบครัวบุญธรรม พัฒนาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ จัดนันทนาการ สำหรับผู้ป่วยเด็กในโรงพยาบาล บริการสวัสดิการ เด็กในชุมชนแออัด บริการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็กด้อยโอกาส และบริการส่งเสริมสุขภาพอนามัยเด็กในชนบท

๑๐. สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย


ติดต่อที่ ๑๙๘/๓ ถนนศรีอยุธยา ดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐ ติดตามค้นหาระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมาย ที่มีผลประโยชน์ต่อคนพิการมาเผยแพร่ ให้คนพิการทราบถึงสิทธิอันพึงมีพึงได้ สนับสนุนส่งเสริมให้มีกฎระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมายที่ให้ผลประโยชน์แก่คนพิการ ส่งเสริมการฟื้นฟูสมรรถภาพทุกขั้นตอนของคนพิการ สนับสนุนให้มีความสัมพันธ์อันดี ในระหว่างคนพิการด้วยกัน สนับสนุน และส่งเสริมให้คนพิการได้ทำประโยชน์ต่อสังคม และให้ความร่วมมือ และประสานงานกับองค์การ และหน่วยงานอื่นๆ ที่มีวัตถุประสงค์ไม่ขัดกับสภาคนพิการฯ และนอกจากนี้ ยังมีสมาคมคนพิการแต่ละประเภท เช่น สมาคมคนตาบอด ติดต่อที่ ๘๕/๑-๒ ซอยบุญอยู่ ถนนดินแดง สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐ โทร. ๒๔๕-๘๙๔๖ สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย ติดต่อที่ ๒๐๓/๗๑๕ การเคหะบางพลี ซอย ๒๘ ต.บางเสาธง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ โทร. ๓๑๕-๑๑๒๘ สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย ติดต่อที่ ๓๔/๑ ซอยสุขุมวิท ๕๑ คลองตัน พระโขนง กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๑๐ โทร. ๒๕๘-๗๐๙๙ และสมาคมผู้ปกครองบุคคลปัญญาอ่อน ติดต่อที่ ๔๗๓๗ ในโรงพยาบาลราชานุกูล ถนนดินแดง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐ โทร. ๒๔๕-๔๖๐๑-๕ ต่อ ๒๑๗

๑๑. องค์การคริสเตียนเพื่อคนพิการในประ
เทศไทย

ติดต่อที่ ๗๘๑ ซอยลือชา ถนน พหลโยธิน กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐ โทร. ๒๗๘-๓๙๙๙ จัดทำโครงการต่างๆ ได้แก่ โครงการวิทยุ และโทรทัศน์ สนับสนุนให้คนพิการ ที่สามารถเปิดกิจการร้านรับซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า ทั้งในเขตกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด โครงการตัดเย็บเสื้อผ้าในกรุงเทพมหานคร โครงการ ฝึกอบรมผู้นำคนพิการ และอาสาสมัครช่วยงาน คนพิการ โครงการเครื่องหนัง โดยเปิดร้านซ่อมรองเท้า โครงการประสานงานกับองค์การ และคนพิการ โครงการพันธกิจคริสต์จักร ซึ่งสนับสนุนให้คริสต์จักรดำเนินโครงการร่วมกับคนพิการ และโครงการออกเยี่ยมเยียนผู้ป่วยที่โรงพยาบาลต่างๆ

๑๒. องค์การคริสโทเฟิล บลินเดินมิชชั่น : ซีบีเอ็ม
(Christoffel Blindenmission : CBM)

ติดต่อที่ ๓๗ ซอยอินทามระ ๗ (ซอยพรทิพย์) ถนนสุทธิสาร พญาไท กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐ โทร. ๒๗๘-๐๐๔๐ และ ๒๗๙-๓๑๕๓ ให้ความ ช่วยเหลือแก่คนพิการทุกคน โดยเน้นให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศที่ด้อยพัฒนา และกำลังพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่พิการทางการเห็น โดยสนับสนุนโครงการเรียนร่วมสำหรับเด็กพิการทางการเห็น พัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการประเภทต่างๆ ส่งเสริมโครงการฝึกอาชีพให้แก่ผู้พิการทางการเห็น และพิการทางร่างกาย สนับสนุนการจัดทำโครงการป้องกันการตาบอด และความพิการทุกประเภท สนับสนุนการรักษาพยาบาลให้กับผู้พิการ ส่งเสริมโครงการอนามัย และรักษาตา และโครงการให้บริการ และฟื้นฟูสมรรถภาพในชุมชนแก่คนพิการทุกประเภท องค์การซีบีเอ็มนี้ไม่ได้เป็นองค์การที่ปฏิบัติงานโดยตรง แต่เป็นองค์การให้การสนับสนุนด้านงบประมาณ ผู้เชี่ยวชาญ และวิชาการ แก่องค์การต่างๆ เป็นหน่วยปฏิบัติทั้งของภาครัฐและเอกชน

๑๓. องค์การ เฮเลน เคลเลอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล อินคอร์ปอเรต : เอชเคไอ
(Helen Keller International Incorporated : HKI)

ติดต่อที่โรงเรียน สอนคนตาบอดกรุงเทพ ๔๒๐ ถนนราชวิถี พญาไท กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐ โทร. ๒๔๖- ๐๐๗๐ และ ๒๔๖-๑๔๓๑ ส่งเสริมการจัดโครงการเรียนร่วมเด็กตาบอดในโรงเรียนปกติ ให้การสนับสนุนด้านงบประมาณ สื่ออุปกรณ์พิเศษ ให้ทุนอบรมครูสอนเด็กตาบอด ให้การสนับสนุน ทั้งหน่วยงานของรัฐและเอกชน

หน่วยงานต่างๆ ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับบุคคลพิการในประเทศไทย ยังมีอีกเป็นจำนวนมาก ผู้สนใจจะขอข้อมูลได้จากกรมประชาสงเคราะห์ และกองการศึกษาพิเศษ กรมสามัญศึกษา
หัวข้อก่อนหน้าหัวข้อถัดไป