บทสรุป - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 16
เล่มที่ ๑๖
เรื่องที่ ๑ การบูรณะวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
เรื่องที่ ๒ พระไตรปิฎก และการชำระพระไตรปิฎก
เรื่องที่ ๓ การอนุรักษ์โบราณสถาน และโบราณวัตถุ
เรื่องที่ ๔ ศิลาจารึก และอ่านจารึก
เรื่องที่ ๕ สังคม และวัฒนธรรมไทย
เรื่องที่ ๖ การผลิตหนังสือ
เรื่องที่ ๗ การดนตรีสำหรับเยาวชน
เรื่องที่ ๘ การช่าง และหมู่บ้านช่าง
เรื่องที่ ๙ ดาวเทียมเพื่อการเกษตร
เรื่องที่ ๑๐ การฟื้นฟูสมรรถภาพเยาวชนผู้พิการด้านการศึกษา
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๑๖ / เรื่องที่ ๑๐ การฟื้นฟูสมรรถภาพเยาวชนผู้พิการด้านการศึกษา / บทสรุป

 บทสรุป
บทสรุป

การที่ประเทศไทยได้ให้ความสำคัญต่อบุคคลพิการ โดยได้จัดให้มีการศึกษาพิเศษในรูปแบบต่างๆ กัน รวมทั้งยังมีการร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ ของภาครัฐบาล และเอกชน ทำให้การให้ความช่วยเหลือ สงเคราะห์ และการฟื้นฟูสมรรถภาพบุคคลพิการ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นแล้วก็ตาม แต่ยังมีบุคคลพิการจำนวนมาก ที่มีความรู้สึกว่า สังคมไทยยังไม่ค่อยยอมรับคนพิการ ในแง่การงานอาชีพ และการสังคม กล่าวคือ สังคมให้ความเห็นใจ แต่หากจะต้องว่าจ้างบุคคลพิการเข้าทำงาน หรือคบหาสมาคมกับบุคคลพิการ ก็ยังมีทัศนคติเชิงลบ และยังไม่มีความแน่ใจว่า บุคคลพิการจะสามารถประกอบ อาชีพได้ หรือหากจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ หรือสถานที่ ก็รู้สึกว่า เป็นภาระหน้าที่มากเกินไป ที่จะต้องมาทำ เพื่อคนพิการ ฉะนั้น ในฐานะที่เราทุกคนเป็นประชาชนคนไทย ในสังคมไทย เราจึงควรทราบถึงแนวปฏิบัติต่อคนพิการ เพื่อให้คนพิการได้อยู่ร่วมกับคนปกติ ในสังคมไทยอย่างมีความสุข และมีประสิทธิภาพ
หัวข้อก่อนหน้าหัวข้อถัดไป