แนวทางในการปฏิบัติของประชาชนทั่วไปต่อบุคคลพิการ - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 16
เล่มที่ ๑๖
เรื่องที่ ๑ การบูรณะวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
เรื่องที่ ๒ พระไตรปิฎก และการชำระพระไตรปิฎก
เรื่องที่ ๓ การอนุรักษ์โบราณสถาน และโบราณวัตถุ
เรื่องที่ ๔ ศิลาจารึก และอ่านจารึก
เรื่องที่ ๕ สังคม และวัฒนธรรมไทย
เรื่องที่ ๖ การผลิตหนังสือ
เรื่องที่ ๗ การดนตรีสำหรับเยาวชน
เรื่องที่ ๘ การช่าง และหมู่บ้านช่าง
เรื่องที่ ๙ ดาวเทียมเพื่อการเกษตร
เรื่องที่ ๑๐ การฟื้นฟูสมรรถภาพเยาวชนผู้พิการด้านการศึกษา
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๑๖ / เรื่องที่ ๑๐ การฟื้นฟูสมรรถภาพเยาวชนผู้พิการด้านการศึกษา / แนวทางในการปฏิบัติของประชาชนทั่วไปต่อบุคคลพิการ

 แนวทางในการปฏิบัติของประชาชนทั่วไปต่อบุคคลพิการ
แนวทางในการปฏิบัติของประชาชนทั่วไปต่อบุคคลพิการ

๑. ศึกษาหาความรู้จากแหล่งต่างๆ เกี่ยวกับบุคคลพิการทุกประเภท เพื่อทำให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ในสภาพความพิการ แล้วจะทำให้ อคติ ความกลัว ความรังเกียจ ทัศนคติเชิงลบต่างๆ หมดไป ทำให้เกิดการยอมรับบุคคลพิการได้มากขึ้น

๒. เมื่อสามารถยอมรับบุคคลพิการได้แล้ว ก็สามารถให้การสนับสนุนส่งเสริมให้เขามีโอกาสได้แสดงความสามารถ ให้โอกาสเขาได้ทำงานร่วมกับคนปกติ

๓. ถ่ายทอดทัศนคติเชิงบวก หรือที่ถูกต้องให้กับบุคคลอื่นๆ ที่ยังไม่เข้าใจบุคคลพิการ โดยให้ข้อมูลที่เป็นจริงแก่บุคคลเหล่านั้น

๔. ถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบุคคลพิการ เพื่อให้ประชาชนทั่วไปมีความรู้ ความเข้าใจ ที่ถูกต้องเกี่ยวกับคนพิการ

๕. ศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงานที่ให้บริการแก่บุคคลพิการ และครอบครัว เพื่อช่วยแนะนำบุคคลพิการ และครอบครัว ให้ได้รู้จัก และใช้บริการที่เป็นประโยชน์ต่อบุคคลพิการ

๖. ให้การสนับสนุน และเร่งรัดให้รัฐบาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกกฎข้อบังคับ และระเบียบการปฏิบัติงานการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ เพื่อบุคคลพิการจะได้มีโอกาสรับสิทธิ ที่พึงมีพึงได้ตามกฎหมาย และมีโอกาสได้ใช้ชีวิตร่วมกับบุคคลอื่นๆ ในสังคมของคนปกติ
หัวข้อก่อนหน้า