แหล่งปลูกและผลิตผล - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 17
เล่มที่ ๑๗
เรื่องที่ ๑ ช้างเผือก
เรื่องที่ ๒ ฉันทลักษณ์ไทย
เรื่องที่ ๓ ระบบนิเวศ และความสัมพันธ์ระหว่างธรรมชาติกับสิ่งมีชีวิต
เรื่องที่ ๔ โรคตับอักเสบจากไวรัส
เรื่องที่ ๕ ของเสียที่เป็นอันตราย
เรื่องที่ ๖ การตั้งถิ่นฐานของมนุษย์
เรื่องที่ ๗ ปอแก้วปอกระเจา
เรื่องที่ ๘ พืชเส้นใย
เรื่องที่ ๙ การปรับปรุงพันธุ์พืช
เรื่องที่ ๑๐ ข้าวสาลี
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๑๗ / เรื่องที่ ๑๐ ข้าวสาลี / แหล่งปลูกและผลิตผล

 แหล่งปลูกและผลิตผล
ขั้นตอนการผลิตขนมปังในสมัยอียิปต์โบราณ ประมาณ ๓,๐๐๐ ปีมาแล้ว
ขั้นตอนการผลิตขนมปังในสมัยอียิปต์โบราณ ประมาณ ๓,๐๐๐ ปีมาแล้ว
แหล่งปลูกและผลิตผล

ข้าวสาลีมีปลูกอยู่ทั่วโลก แต่เราอาจแบ่งแหล่งเพาะปลูกที่สำคัญออกเป็นเขตได้ดังนี้คือ
๑. เขตประเทศรัสเชีย
๒. เขตประเทศในทวียุโรป
๓. เขตทวีปอเมริกาเหนือ
๔. เขตทวีปอเมริกาใต้
๕. เขตตะวันออกเฉียงใต้และตะวันตกของทวีปออสเตรเลีย
๖. เขตภาคเหนือและภาคกลางของสาธารณรัฐประชาชนจีน
๗. เขตภาคเหนือของประเทศปากีสถานและอินเดีย


ในปี พ.ศ. ๒๕๓๓-๓๔ พื้นที่เก็บเกี่ยวข้าวสาลีทั้งโลกมี ๑,๔๔๖ ล้านไร่ ได้ผลิตผลรวม ๕๘๗ ล้านตัน ผลิตผลเฉลี่ย ๔๐๖ กิโลกรัม/ไร่ ประเทศไทยปลูกข้าวสาลีประมาณ ๕,๐๐๐ ไร่ ได้ผลิตผลรวมประมาณ ๕๖๐ ตัน

การบริโภคข้าวสาลี

ปริมาณการบริโภคอาหารของคนชาติใดชาติหนึ่งนั้น ย่อมขึ้นอยู่กับสาเหตุหลายประการ เช่น สภาพเศรษฐกิจ ดินฟ้าอากาศ การศึกษา จำนวนพลเมือง ความสามารถในการผลติ และวัฒนธรรม เป็นต้น อาจกล่าวได้ว่า ธัญพืชที่ใช้เป็นอาหารหลักของคนไทย คือ ข้าว รองลงไป ได้แก่ ข้าวสาลี และข้าวโพด คนไทยแต่ละคนบริโภคข้าวประมาณปีละ ๑๖๓ กิโลกรัม ส่วนข้าวสาลีนั้นได้เพิ่มจากปีละ ๑.๒ กิโลกรัม ในปี พ.ศ. ๒๕๐๑ เป็นปีละ ๖.๐ กิโลกรัมใน พ.ศ. ๒๕๓๒ ส่วนข้าวโพดนั้นบริโภคประมาณปีละ ๑ กิโลกรัม

ข้าวและข้าวโพดนั้น เราผลิตได้มากพอ จนถึงขนาดส่งเป็นสินค้าออกได้ ส่วนข้าวสาลีนั้น เรายังผลิตได้ไม่เพียงพอ และต้องสั่งซื้อเข้ามาจากต่างประเทศ ปีละเป็นจำนวนมาก ดังจะเห็นได้จากตัวเลขการนำเข้า ในปี พ.ศ. ๒๕๒๗ ประเทศไทยนำเข้า ๑๕๗,๐๐๐ ตัน มูลค่า ๗๑๘ ล้านบาท ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๓๒ ได้นำเข้าเพิ่มขึ้นเป็น ๓๒๖,๐๐๐ ตัน มูลค่า ๑,๙๖๔ ล้านบาท
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป