การเจริญเติบโตของข้าวสาลี - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 17
เล่มที่ ๑๗
เรื่องที่ ๑ ช้างเผือก
เรื่องที่ ๒ ฉันทลักษณ์ไทย
เรื่องที่ ๓ ระบบนิเวศ และความสัมพันธ์ระหว่างธรรมชาติกับสิ่งมีชีวิต
เรื่องที่ ๔ โรคตับอักเสบจากไวรัส
เรื่องที่ ๕ ของเสียที่เป็นอันตราย
เรื่องที่ ๖ การตั้งถิ่นฐานของมนุษย์
เรื่องที่ ๗ ปอแก้วปอกระเจา
เรื่องที่ ๘ พืชเส้นใย
เรื่องที่ ๙ การปรับปรุงพันธุ์พืช
เรื่องที่ ๑๐ ข้าวสาลี
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๑๗ / เรื่องที่ ๑๐ ข้าวสาลี / การเจริญเติบโตของข้าวสาลี

 การเจริญเติบโตของข้าวสาลี
การเก็บเกี่ยวข้าวในนาก่อนปลูกข้าวสาลี
การเก็บเกี่ยวข้าวในนาก่อนปลูกข้าวสาลี 
การเจริญเติบโตของข้าวสาลี

โดยทั่วไปแล้ว มีการปลูกข้าวสาลีมากในประเทศที่อยู่ในเขตอบอุ่น หรือเขตหนาว ฤดูกาลในเขตภูมิศาสตร์ดังกล่าว มี ๔ ฤดู คือ ฤดูร้อน ฤดูใบไม้ร่วง ฤดูหนาว และฤดูใบไม้ผลิ หากเราแบ่งข้าวสาลีออกเป็นชนิดตามฤดูกาลที่ปลูกแล้ว จะได้ ๓ ชนิดด้วยกัน คือ ชนิดปลูกข้ามฤดูหนาว (winter wheat) ชนิดปลูกต้นฤดูใบไม้ผลิ (spring wheat) และชนิดปลูกได้ทั้งสองประเภท (facultative wheat)

ข้าวสาลีที่มีปลูกในบ้านเราเป็นข้าวสาลีชนิดปลูกต้นฤดูใบไม้ผลิ ที่นำมาจากต่างประเทศ ธรรมชาติของข้าวสาลีเป็นพืชฤดูหนาว จึงต้องปลูกปลายฤดูฝน หรือหลังเก็บเกี่ยวข้าวนาปีแล้ว พื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการปลูกข้าวสาลีในภาคเหนือ เริ่มตั้งแต่เส้นรุ้ง ๑๘('องศา) ๐๐('ลิปดา)เหนือ ขึ้นไปจนสุดชายแดนประเทศ ส่วนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้น ควรปลูกในจังหวัดที่อยู่ติดริมแม่น้ำโขง
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป