การเลือกพื้นที่ - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 17
เล่มที่ ๑๗
เรื่องที่ ๑ ช้างเผือก
เรื่องที่ ๒ ฉันทลักษณ์ไทย
เรื่องที่ ๓ ระบบนิเวศ และความสัมพันธ์ระหว่างธรรมชาติกับสิ่งมีชีวิต
เรื่องที่ ๔ โรคตับอักเสบจากไวรัส
เรื่องที่ ๕ ของเสียที่เป็นอันตราย
เรื่องที่ ๖ การตั้งถิ่นฐานของมนุษย์
เรื่องที่ ๗ ปอแก้วปอกระเจา
เรื่องที่ ๘ พืชเส้นใย
เรื่องที่ ๙ การปรับปรุงพันธุ์พืช
เรื่องที่ ๑๐ ข้าวสาลี
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๑๗ / เรื่องที่ ๑๐ ข้าวสาลี / การเลือกพื้นที่

 การเลือกพื้นที่
เมล็ดพันธุ์ข้าวสาลีชนิดต่าง ๆ
เมล็ดพันธุ์ข้าวสาลีชนิดต่างๆ 
การเลือกพื้นที่

สภาพดิน

ข้าวสาลีขึ้นได้ในดินร่วนเหนียวถึงร่วนทราย ที่มีความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) ตั้งแต่ ๕.๕-๘.๕ เราอาจแบ่งระดับความเหมาะสมของดินที่ใช้ปลูกข้าวสาลีได้ดังนี้

ดินที่จัดการได้ง่าย

เนื้อดินเป็นดินร่วน ดินร่วนเหนียว มีอินทรียวัตถุปานกลางถึงค่อนข้างสูงประมาณ ๑.๕-๒% การระบายน้ำดี ความอุดมสมบูรณ์ปานกลางถึงค่อนข้างสูง ความเป็นกรดเป็นด่างอยู่ระหว่าง ๖.๕-๗.๐ ส่วนมากจะเป็นดินที่อยู่ใกล้น้ำ ความชื้นค่อนข้างดี ดินมีการระบายน้ำดี ความลาดเทของพื้นที่ไม่มากนัก (๒-๓%)

ดินที่มีความเหมาะสมปานกลาง

เนื้อดินเป็นดินร่วนปนทราย ดินร่วนเหนียว มีปริมาณอินทรียวัตถุในดินต่ำ ความอุดมสมบูรณ์ต่ำ เป็นดินไร่ที่ใช้สำหรับปลูกพืชไร่ทั่วไป มีความสามารถในการอุ้มความชื้นได้ปานกลาง พื้นที่นี้มักพบปัญหาการขาดน้ำในช่วงปลายฤดูปลูก

ดินที่ต้องการจัดการมาก

เนื้อดินเป็นดินร่วนปนทรายแป้ง จนถึงดินเหนียวปนทรายแป้ง ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ มีการระบายน้ำเลว หากจะนำมาใช้เพาะปลูกข้าวสาลี จะต้องยกแปลงทำร่องระบายน้ำ และใส่ปุ๋ยเพิ่มธาตุอาหารให้เพียงพอต่อการเจริญเติบโตด้วย การลงทุนในพื้นที่นี้จะสูง

การปรับความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) ของดิน

ตรวจค่า pH ของดินก่อนปลูก ถ้าได้ต่ำกว่า ๕.๕ ต้องปรับสภาพของดินให้พ้นจากความเป็นกรด โดยเลือกใช้วิธีใดวิธีหนึ่ง ดังนี้

ก. ใช้ปูนเผา
(burned limestone)

คือ ปูนเผาที่เพิ่งออกจากเตา อยู่ในสภาพแคลเซียมออกไซด์ (CaO) ทุบให้เป็นก้อนเล็กๆ ใส่ใน อัตรา ๗๐-๑๐๐ กิโลกรัม/ไร่

ข. ใช้ปูนขาว
(lime)

คือ ปูนขาวก่อสร้าง อยู่ในรูปแคลเซียมคาร์บอเนต (CaCO(v3)) ใส่ในอัตรา ๑๐๐-๒๐๐ กิโลกรัม/ไร่

การบำรุงความอุดมสมบูรณ์ของดิน

ใช้ปุ๋ยชีวภาพ หรือปุ๋ยอินทรีย์ ได้แก่ ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก (เช่น ปุ๋ย กทม. เบอร์ ๒) หว่าน ลงไปบนดิน หรือโรยลงบนร่องปลูก หลังจากหยอดเมล็ดแล้ว ในอัตรา ๑ ตัน/ไร่ นอกจากนี้ ยังอาจปลูกพืชตระกูลถั่ว เช่น โสน ปอเทือง ถั่วลิสง ถั่วเขียว ถั่วมะแฮะ เป็นพืชหมุนเวียน เพื่อบำรุงดินด้วย
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป