ตับอักเสบดี - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 17
เล่มที่ ๑๗
เรื่องที่ ๑ ช้างเผือก
เรื่องที่ ๒ ฉันทลักษณ์ไทย
เรื่องที่ ๓ ระบบนิเวศ และความสัมพันธ์ระหว่างธรรมชาติกับสิ่งมีชีวิต
เรื่องที่ ๔ โรคตับอักเสบจากไวรัส
เรื่องที่ ๕ ของเสียที่เป็นอันตราย
เรื่องที่ ๖ การตั้งถิ่นฐานของมนุษย์
เรื่องที่ ๗ ปอแก้วปอกระเจา
เรื่องที่ ๘ พืชเส้นใย
เรื่องที่ ๙ การปรับปรุงพันธุ์พืช
เรื่องที่ ๑๐ ข้าวสาลี
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๑๗ / เรื่องที่ ๔ โรคตับอักเสบจากไวรัส / ตับอักเสบดี

 ตับอักเสบดี
ตับอักเสบดี

ภายหลังที่ได้มีการค้นพบไวรัสตับอักเสบ บี แล้ว ได้มีการศึกษาเรื่องโรคตับอักเสบจากการติดเชื้อมากขึ้น เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๖ ริเซตโต (RIZETTO) และคณะในประเทศอิตาลี ได้พบเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดใหม่เกิดขึ้น ในกลุ่มผู้ติดยา ฉีดยาเสพติด ต้นเหตุเป็นไวรัสอาร์เอ็นเอ มีขนาดเล็กกว่าไวรัสตับอักเสบ บี คือ มีขนาด ๓๕-๓๗ นาโนเมตร เป็นไวรัสที่มีส่วนประกอบ ไม่สมบูรณ์ในเบื้องต้นเรียกชื่อว่า เดลต้า เอเจนท์ การเพิ่มจำนวนของไวรัสนี้จะต้องพึ่งพาอาศัย ไวรัสตับอักเสบ บี เป็นตัวหลัก ดังนั้นจึงพบว่า เดลต้า เอเจนท์ ก่อให้เกิดโรคตับอักเสบได้ในผู้ ที่เป็นพาหะของไวรัสตับอักเสบ บี หรือก่อให้ เกิดตับอักเสบซ้ำเติมในผู้ที่เป็นโรคตับอักเสบ บี อยู่แล้ว ผู้ที่ติดเชื้อตับอักเสบชนิดนี้ มักจะมี อาการรุนแรง ต่อมาในภายหลังได้รับชื่อสากลว่า ไวรัสตับอักเสบ ดี

อุบัติการณ์ของโรคมักพบในกลุ่มฉีดยาเสพติด การติดเชื้อจะเกิดจากการใช้เข็ม กระบอกฉีดยาร่วมกัน จากการตรวจเลือดผู้ติดยาเสพติดในประเทศไทยพบว่าร้อยละ ๖๐ เคยติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ ดี มาแล้ว แสดงว่าโรคตับอักเสบ ดี ก็พบได้ในประเทศไทย
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป