การขยายเมล็ดพันธุ์พืช - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 17
เล่มที่ ๑๗
เรื่องที่ ๑ ช้างเผือก
เรื่องที่ ๒ ฉันทลักษณ์ไทย
เรื่องที่ ๓ ระบบนิเวศ และความสัมพันธ์ระหว่างธรรมชาติกับสิ่งมีชีวิต
เรื่องที่ ๔ โรคตับอักเสบจากไวรัส
เรื่องที่ ๕ ของเสียที่เป็นอันตราย
เรื่องที่ ๖ การตั้งถิ่นฐานของมนุษย์
เรื่องที่ ๗ ปอแก้วปอกระเจา
เรื่องที่ ๘ พืชเส้นใย
เรื่องที่ ๙ การปรับปรุงพันธุ์พืช
เรื่องที่ ๑๐ ข้าวสาลี
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๑๗ / เรื่องที่ ๙ การปรับปรุงพันธุ์พืช / การขยายเมล็ดพันธุ์พืช

 การขยายเมล็ดพันธุ์พืช
เมล็ดพันธุ์คุณภาพดี
เมล็ดพันธุ์คุณภาพดี
การขยายเมล็ดพันธุ์พืช

การปรับปรุงพันธุ์พืช คือ การปรับปรุง และคัดเลือกให้ได้พันธุ์ที่ดี มีคุณลักษณะดีตามต้องการ แต่การที่จะให้พันธุ์พืชพันธ์ดีเหล่านั้น แพร่หลายไปยังเกษตรกรผู้ปลูกอย่างเพียงพอ จะต้องอาศัยการขยายพันธุ์ที่ถูกวิธี การขยายพันธ์พืชแบ่งออกเป็น ๒ วิธีใหญ่ๆ คือ

๑. การขยายพันธุ์พืชจากส่วนที่ใช้ในการเจริญเติบโต

เช่น การปักชำ การตอน การเสียบยอด การทาบยอด การติดตา การแยกหน่อและหัว เป็นต้น พืชเหล่านี้ ได้แก่ ไม้ผล ไม้ยืนต้น ไม้ประดับ เป็นส่วนใหญ่ หลักการขยายพันธุ์วิธีนี้ได้อธิบายไว้โดยละเอียดเรื่องการขยายพันธุ์พืช ในสารานุกรมไทยสำหรับยาวชนฯ เล่มที่ ๕ สำหรับในเรื่องนี้จะได้เน้นการขยายเมล็ดพันธุ์พืชโดยเฉพาะ

๒. การขยายเมล็ดพันธุ์พืช

เป็นการขยายโดยใช้เมล็ด ซึ่งผ่านการผสมเกสร ซึ่งเมล็ดชั่วลูกที่ได้จากการปลูก อาจจะเหมือนพันธุ์เดิม หรือกลายพันธุ์ หรืออาจมีลักษณะดีเด่นกว่าพ่อแม่ แล้วแต่ลักษณะทางพันธุกรรมที่ได้กล่าวไว้ในตอนแรก ดังนั้น การขยายเมล็ดพันธุ์จึงต้องมีวิธีการที่ควบคุมดูแลให้เมล็ดพันธุ์ที่ได้รับ มีลักษณะทางพันธุกรรมเหมือนพันธุ์เดิม และมีคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ดีเสมอ

เมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพดี คือ เมล็ดพันธุ์ที่ตรงตามพันธุ์เดิม มีความงอก และความแข็งแรงสูง มีสิ่งเจือปน เช่น เศษหิน เศษพืช และเมล็ดวัชพืชน้อยมาก หรือไม่มีเลย และมีมาตรฐานกำหนดเฉพาะของแต่ละประเทศ และแต่ละพืช
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป