การควบคุมการผลิตและการค้าเมล็ดพันธุ์ - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 17
เล่มที่ ๑๗
เรื่องที่ ๑ ช้างเผือก
เรื่องที่ ๒ ฉันทลักษณ์ไทย
เรื่องที่ ๓ ระบบนิเวศ และความสัมพันธ์ระหว่างธรรมชาติกับสิ่งมีชีวิต
เรื่องที่ ๔ โรคตับอักเสบจากไวรัส
เรื่องที่ ๕ ของเสียที่เป็นอันตราย
เรื่องที่ ๖ การตั้งถิ่นฐานของมนุษย์
เรื่องที่ ๗ ปอแก้วปอกระเจา
เรื่องที่ ๘ พืชเส้นใย
เรื่องที่ ๙ การปรับปรุงพันธุ์พืช
เรื่องที่ ๑๐ ข้าวสาลี
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๑๗ / เรื่องที่ ๙ การปรับปรุงพันธุ์พืช / การควบคุมการผลิตและการค้าเมล็ดพันธุ์

 การควบคุมการผลิตและการค้าเมล็ดพันธุ์
โรงงานผลิตเมล็ดพันธุ์ของรัฐบาล
โรงงานผลิตเมล็ดพันธุ์ของรัฐบาล
การควบคุมการผลิตและการค้าเมล็ดพันธุ์

ประเทศไทยประกาศใช้พระราชบัญญัติพันธุ์พืชเมื่อ พ.ศ.๒๕๑๘ และปรับปรุงแก้ไขเมื่อ พ.ศ.๒๕๓๕ โดยมีกองควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้ควบคุมดูแล และปฏิบัติการต่างๆ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่จะคุ้มครองเกษตรกรให้มีเมล็ดพันธุ์ดี คุณภาพดี ใช้ปลูกเพียงพอ เพื่อเป็นการเพิ่มผลิตผล และคุณภาพของพืชเหล่านั้น นอกจากนี้ยังคุ้มครองผู้ผลิต และผู้ค้าเมล็ดพันธุ์ ให้สามารถดำเนินกิจการไปด้วยความเป็นธรรม และถูกต้องอีกด้วย
หัวข้อก่อนหน้า