สำหรับเด็กระดับเล็ก - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 17
เล่มที่ ๑๗
เรื่องที่ ๑ ช้างเผือก
เรื่องที่ ๒ ฉันทลักษณ์ไทย
เรื่องที่ ๓ ระบบนิเวศ และความสัมพันธ์ระหว่างธรรมชาติกับสิ่งมีชีวิต
เรื่องที่ ๔ โรคตับอักเสบจากไวรัส
เรื่องที่ ๕ ของเสียที่เป็นอันตราย
เรื่องที่ ๖ การตั้งถิ่นฐานของมนุษย์
เรื่องที่ ๗ ปอแก้วปอกระเจา
เรื่องที่ ๘ พืชเส้นใย
เรื่องที่ ๙ การปรับปรุงพันธุ์พืช
เรื่องที่ ๑๐ ข้าวสาลี
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๑๗ / เรื่องที่ ๙ การปรับปรุงพันธุ์พืช / สำหรับเด็กระดับเล็ก

 สำหรับเด็กระดับเล็ก ฟังเสียงอ่าน => บันทึกเสียง
 
ชาวนาปลูกข้าว เขาต้องใช้เมล็ดข้าวพันธุ์ดีหว่านลงในนา จึงจะได้ต้นข้าวงามเต็มทุ่ง ให้เมล็ดใหญ่ กินอร่อย และขายได้ราคาดี ชาวสวนปลูกมะม่วง เขาต้องใช้กิ่งมะม่วงพันธุ์ดี จึงจะได้ต้นมะม่วงที่โตเร็ว ลูกดก ผลมีรสอร่อย
ชาวไร่ปลูกข้าวโพด เขาต้องใช้เมล็ดข้าวโพดพันธุ์ดี จึงจะได้ข้าวโพดต้นงาม ไม่เป็นโรค ให้ฝักโต เมล็ดแน่น และขายได้ราคา การทำนา ทำสวน ทำไร่ และปลูกพืชผักทุกชนิด เราต้องใช้เมล็ดพันธุ์ดี หรือกิ่งพันธุ์ดี จึงจะได้ผลเต็มที่ดังต้องการ เมล็ดพันธุ์ดี และกิ่งพันธุ์ดี ได้มาจากการคัดเลือกพันธุ์พืชอย่างถูกวิธีตามหลักวิทยาศาสตร์ มีการปลูกทดลอง ผสมพันธุ์ และคัดเลือกพันธุ์หลายครั้งหลายหน จนได้พันธุ์ดีดังต้องการ วิธีการต่างๆ เหล่านี้ เราเรียกว่า "การปรับปรุงพันธุ์พืช"

การปรับปรุงพันธุ์พืช เป็นเรื่องสำคัญ และจำเป็นยิ่ง สำหรับเกษตร ผู้ทำการเพาะปลูกในปัจจุบัน เกษตรกรทุกคนควรรู้เรื่องราว และรู้จักใช้เมล็ดพืชพันธุ์ดี เพื่อจะได้ผลิตผลทางเกษตรที่ดียิ่งๆ ขึ้นไป

หัวข้อถัดไป