ระบบตลาดสินค้าเกษตร - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 18
เล่มที่ ๑๘
เรื่องที่ ๑ สภาพแวดล้อมกับการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์
เรื่องที่ ๒ ประเพณีหลวง และประเพณีราษฎร์
เรื่องที่ ๓ การแต่งกายของคนไทย
เรื่องที่ ๔ กฎหมายกับสังคมไทย
เรื่องที่ ๕ ประวัติการพิมพ์ไทย
เรื่องที่ ๖ ภาษา และอักษรไทย
เรื่องที่ ๗ ยาฆ่าแมลง
เรื่องที่ ๘ ดิน และปุ๋ย
เรื่องที่ ๙ การเลี้ยงหมู
เรื่องที่ ๑๐ ระบบการค้าผลิตผลการเกษตร
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๑๘ / เรื่องที่ ๑๐ ระบบการค้าผลิตผลการเกษตร / ระบบตลาดสินค้าเกษตร

 ระบบตลาดสินค้าเกษตร
การบรรจุมะม่วงลงหีบห่อ
การบรรจุมะม่วงลงหีบห่อ

การขนส่งข่าวสารลงเรือไปยังประเทศต่างๆ
การขนส่งข่าวสารลงเรือไปยังประเทศต่างๆ
ระบบตลาดสินค้าเกษตร

เมื่อพูดถึงระบบตลาดสินค้าเกษตร หมายถึง "กิจกรรมต่างๆ ทั้งหมดที่ดำเนินการในการตลาด ตั้งแต่ ระดับผู้ผลิตถึงผู้บริโภค" เป็นการมองภาพรวมทั้งระบบ เป็นการมองทีละขั้นตอน จนครบทั้งระบบว่า ในการทำหน้าที่นำสินค้าจากผู้ผลิตไปสู่ผู้บริโภค ประกอบด้วยกิจกรรมหลักอะไรบ้าง มีใครทำหน้าที่อะไร และทำไม ที่ต้องพิจารณา ก็เพื่อทำความเข้าใจการตลาดให้ดีขึ้น ทำให้ทราบว่า ถ้าจะปรับปรุงการตลาด ควรจะปรับปรุงในเรื่องอะไรบ้าง อาจจะมองระบบของตลาดสินค้าเกษตรหลักๆ รวมกัน ซึ่งสลับซับซ้อนมาก หรือจะมองระบบตลาดสินค้าใดสินค้าหนึ่ง เช่น ตลาดข้าว หรือจะมองเฉพาะตลาดระดับใดระดับหนึ่งก็ได้

ระบบตลาดเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ไม่อยู่นิ่ง ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ มากมาย ส่วนใหญ่เป็นปัจจัย ที่เกิดขึ้นภายนอกการตลาด ซึ่งเมื่อเกิดขึ้นแล้ว ก็ผลักดันให้ระบบตลาดปรับตัวตาม ตัวอย่างเช่น การเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาล ในการสร้างถนนหนทาง หรือปรับปรุงระบบการขนส่ง การเปลี่ยนแปลงทาง เทคโนโลยี ทั้งในด้านการผลิต การขนส่ง และการเก็บรักษา การเปลี่ยนแปลงด้านการผลิต มีการผลิตสินค้าตลอดปี ผลิตสินค้าชนิดใหม่ๆ เกิดขึ้น ทางด้านผู้บริโภคได้แก่ การเพิ่มขึ้นของประชากร การขยายตัวของคนในเมือง การเปลี่ยนรสนิยมของผู้บริโภค ทั้งในอาหารที่นิยมบริโภค บริการการตลาดที่ต้องการเพิ่ม อุปนิสัยการจ่ายซื้ออาหาร รวมทั้งความต้องการของตลาดต่างประเทศ สิ่งเหล่านี้ถือว่า เกิดขึ้นนอกระบบตลาด ซึ่งจะมีผลทำให้การตลาดต้องปรับตัวตาม
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป