การประกาศใช้กฎหมายลายลักษณ์อักษร - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 18
เล่มที่ ๑๘
เรื่องที่ ๑ สภาพแวดล้อมกับการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์
เรื่องที่ ๒ ประเพณีหลวง และประเพณีราษฎร์
เรื่องที่ ๓ การแต่งกายของคนไทย
เรื่องที่ ๔ กฎหมายกับสังคมไทย
เรื่องที่ ๕ ประวัติการพิมพ์ไทย
เรื่องที่ ๖ ภาษา และอักษรไทย
เรื่องที่ ๗ ยาฆ่าแมลง
เรื่องที่ ๘ ดิน และปุ๋ย
เรื่องที่ ๙ การเลี้ยงหมู
เรื่องที่ ๑๐ ระบบการค้าผลิตผลการเกษตร
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๑๘ / เรื่องที่ ๔ กฎหมายกับสังคมไทย / การประกาศใช้กฎหมายลายลักษณ์อักษร

 การประกาศใช้กฎหมายลายลักษณ์อักษร
การประกาศใช้กฎหมายลายลักษณ์อักษร

กฎหมายลายลักษณ์อักษรที่ประกาศใช้นั้น ประชาชนสามารถทราบได้ดังนี้

หากเป็นกฎหมายรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ พระราชกำหนด พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง เป็นกฎหมายที่ต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งเป็นหนังสือทางราชการในการประกาศกฎหมายให้ประชาชนทราบ

หากเป็น ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่งต่างๆ เป็นกฎหมายที่สามารถประกาศใช้โดยวิธีอื่น เช่น ประกาศที่อำเภอ หรือเทศบาล เป็นต้น

กฎหมายต่างๆ ที่ได้มีการประกาศใช้โดยถูกต้องแล้ว ประชาชนจะอ้างว่า ไม่รู้ หรือไม่ทราบ ว่ามีกฎหมายนั้นอยู่ไม่ได้ เพราะกฎหมายของบ้านเมืองที่ได้ประกาศใช้แล้ว ถือว่าประชาชนทุกคนต้องรับรู้ ในเรื่องที่เกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของประชาชนในทางแพ่ง เช่น การเรียกร้องค่าเสียหาย การไม่รู้กฎหมายย่อมทำให้ผู้นั้นตกอยู่ในฐานะที่เสียเปรียบ ในทางกฎหมายอาญาซึ่งเป็นกฎหมายมหาชน ถือเป็นเรื่องระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐกับประชาชน เมื่อประชาชนทำผิด ก็จะต้องมีการจับกุม และลงโทษ ประชาชนจะแก้ตัวว่า ไม่รู้กฎหมาย เพื่อให้พ้นจากความรับผิดทางอาญาไม่ได้ แต่ถ้าศาลเห็นว่า ตามสภาพและพฤติการณ์ ผู้กระทำความผิดอาจจะไม่รู้ว่า มีกฎหมายบัญญัติว่า การกระทำนั้นเป็นความผิด ศาลอาจอนุญาตให้แสดงพยานหลักฐานต่อศาล และถ้าศาลเชื่อว่า ผู้กระทำไม่รู้ว่า กฎหมายบัญญัติไว้เช่นนั้น ศาลอาจจะลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้ สำหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได้
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป