สำหรับเด็กเล็ก - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 18
เล่มที่ ๑๘
เรื่องที่ ๑ สภาพแวดล้อมกับการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์
เรื่องที่ ๒ ประเพณีหลวง และประเพณีราษฎร์
เรื่องที่ ๓ การแต่งกายของคนไทย
เรื่องที่ ๔ กฎหมายกับสังคมไทย
เรื่องที่ ๕ ประวัติการพิมพ์ไทย
เรื่องที่ ๖ ภาษา และอักษรไทย
เรื่องที่ ๗ ยาฆ่าแมลง
เรื่องที่ ๘ ดิน และปุ๋ย
เรื่องที่ ๙ การเลี้ยงหมู
เรื่องที่ ๑๐ ระบบการค้าผลิตผลการเกษตร
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๑๘ / เรื่องที่ ๔ กฎหมายกับสังคมไทย / สำหรับเด็กเล็ก

 สำหรับเด็กเล็ก ฟังเสียงอ่าน => บันทึกเสียง
 
สังคมที่คนมาอยู่รวมกันเป็นหมู่ จำเป็นต้องมีกฎ มีระเบียบ ซึ่งแต่ก่อนนี้ ถือเป็นเกณฑ์ทางศีลธรรม และจารีตประเพณี ที่ปฏิบัติถ่ายทอดสืบต่อกันมา แต่เมื่อสังคมขยายใหญ่โตขึ้น จะใช้เพียงจารีตประเพณีเป็นกฎเกณฑ์ไม่เพียงพอ จำต้องมีกฎหมายลายลักษณ์อักษรเขียนไว้ให้ชัดเจน

กฎหมายสูงสุดของสังคมไทย คือ รัฐธรรมนูญ เป็นกฎหมายที่กำหนดสิทธิหน้าที่ของประชาชน ที่สำคัญรองลงมา คือ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประมวลกฎหมายอาญา

ประชาชนทุกคนมีหน้าที่ต้องทำตามกฎหมาย ผู้ที่ฝ่าฝืนกฎหมาย ทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย เดือดร้อน เขาอาจถูกฟ้องดำเนินคดีทางแพ่ง หรือทางอาญา แล้วศาลจะเป็นผู้ตัดสินพิพากษา ศาลนี้ มี ๓ ชั้น คือ ศาลชั้นต้น เป็นผู้พิจารณาคดีขั้นแรก หากคู่ความไม่พอใจการพิพากษาของศาลชั้นต้น เขาอาจขอให้ ศาลอุทธรณ์ พิจารณา พิพากษาต่อไป และถ้ายังไม่พอใจอีก เขาก็อาจขอให้ ศาลฎีกา พิพากษาตัดสินเป็นขั้นสุดท้าย
หัวข้อถัดไป