สำหรับเด็กเล็ก - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 18
เล่มที่ ๑๘
เรื่องที่ ๑ สภาพแวดล้อมกับการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์
เรื่องที่ ๒ ประเพณีหลวง และประเพณีราษฎร์
เรื่องที่ ๓ การแต่งกายของคนไทย
เรื่องที่ ๔ กฎหมายกับสังคมไทย
เรื่องที่ ๕ ประวัติการพิมพ์ไทย
เรื่องที่ ๖ ภาษา และอักษรไทย
เรื่องที่ ๗ ยาฆ่าแมลง
เรื่องที่ ๘ ดิน และปุ๋ย
เรื่องที่ ๙ การเลี้ยงหมู
เรื่องที่ ๑๐ ระบบการค้าผลิตผลการเกษตร
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๑๘ / เรื่องที่ ๗ ยาฆ่าแมลง / สำหรับเด็กเล็ก

 สำหรับเด็กเล็ก ฟังเสียงอ่าน => บันทึกเสียง
 
แมลง มีประโยชน์ในการช่วยผสมเกสรดอกไม้ เมื่อต้นไม้ออกดอก แมลงจะไปตอมที่เกสรดอกไม้ และบินไปมา นำเกสรตัวผู้ผสมกับเกสรตัวเมีย ทำให้เจริญเกิดเป็นผลไม้ ทำให้เราได้กินผลไม้หลายชนิด ต้นไม้จะมีลูกดก ก็เนื่องจากแมลงช่วยผสมเกสร แต่แมลงก็ให้โทษได้หลายอย่าง เป็นตัวนำโรค เช่น ในประเทศไทย ยุงก้นปล่องเป็นตัวนำไข้มาลาเรีย หรือที่เรียกว่า ไข้ป่า ยุงลายเป็นตัวนำไข้เลือดออก เด็กมักจะเป็นโรคนี้ ถ้ามีเลือดออกมากหรือช็อก อาจถึงตายได้ ยุงรำคาญชนิดที่อยู่ตามท้องนา เรียกว่า ยุงท้องนา นำโรคไข้สมองอักเสบ เช่นเดียวกัน เด็กจะติดโรคนี้เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งพบมากทางภาคเหนือของประเทศ เช่น เชียงใหม่ เชียงราย เป็นต้น นอกจากนี้แมลงบางชนิดยังทำลายผลไม้ และพืชผักทางเกษตร ทำให้เกิดความเสียหายอย่างมากแก่ส่วนผลไม้ต่างๆ และสวนผัก ฉะนั้นจึงจำเป็นต้องมียาสำหรับฆ่าแมลง เนื่องจากแมลงมีโทษหลายอย่าง
 
ในสมัยก่อน เราทำยาฆ่าแมลงจากรากไม้บางชนิดที่เรียกกันว่า "โล่ติ๊น" ใช้ผสมกับน้ำ ราดต้นไม้เพียงป้องกันมิให้แมลงมาทำลายต้นไม้เท่านั้น แต่ในสมัยปัจจุบันนี้คนสามารถผลิตขึ้นเป็นสารเคมีได้ และมีฤทธิ์ฆ่าแมลงอย่างรุนแรง นำมาใช้ในการแพทย์และสาธารณสุข ในการควบคุม และป้องกันโรคที่นำโดยแมลง โดยใช้ยาฆ่าแมลงพ่นในอากาศบริเวณที่มียุงชุกชุม หรือพ่นลงบริเวณต้นไม้ และใบไม้ หรือผัก เพื่อป้องกันแมลงทำลายผักและผลไม้
ยาฆ่าแมลงมีอันตรายต่อมนุษย์เช่นเดียวกัน อาจดูดซึมเข้าร่างกาย และทางผิวหนังได้ ถ้าส่วนหนึ่งส่วนใดของร่ายกายของเรา เช่น มือ สัมผัสกับยาฆ่าแมลง ก็มีอันตรายได้ ต้องรีบล้างมือด้วยสบู่โดยเร็ว ฉะนั้นเวลาผสมยาฆ่าแมลงต้องสวมถุงมือยาง ไม่ควรอยู่ในบริเวณที่มีการฉีดยาฆ่าแมลง เพราะอาจหายใจเอายาเข้าไปในร่างกายได้ ต้องระวัง พิษยาฆ่าแมลงรุนแรงมาก ถ้ากินยาฆ่าแมลงเข้าไป อาจถึงตายได้ง่าย ต้องรีบไปโรงพยาบาลโดยด่วน
หัวข้อถัดไป