องค์ประกอบของดิน - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 18
เล่มที่ ๑๘
เรื่องที่ ๑ สภาพแวดล้อมกับการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์
เรื่องที่ ๒ ประเพณีหลวง และประเพณีราษฎร์
เรื่องที่ ๓ การแต่งกายของคนไทย
เรื่องที่ ๔ กฎหมายกับสังคมไทย
เรื่องที่ ๕ ประวัติการพิมพ์ไทย
เรื่องที่ ๖ ภาษา และอักษรไทย
เรื่องที่ ๗ ยาฆ่าแมลง
เรื่องที่ ๘ ดิน และปุ๋ย
เรื่องที่ ๙ การเลี้ยงหมู
เรื่องที่ ๑๐ ระบบการค้าผลิตผลการเกษตร
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๑๘ / เรื่องที่ ๘ ดินและปุ๋ย / องค์ประกอบของดิน

 องค์ประกอบของดิน
องค์ประกอบของดิน

ดินเกิดจากการผุพังของหินและแร่โดยมีการผสมคลุกเคล้าเข้ากันเป็นเนื้อเดียวกับอินทรียวัตถุ ที่เกิดจากการตายและเน่าเปื่อยของซากพืชและสัตว์ในสมัยดึกดำบรรพ์ เป็นระยะเวลาหลายล้านๆ ปีมาแล้ว ดังนั้น ดินชั้นบนที่อุดมสมบูรณ์ลึกเพียง ๓๐ เซนติเมตร ได้ใช้เวลานานเป็นล้านปี จึงเกิดขึ้นมาได้

ดินที่อุดมสมบูรณ์จะประกอบด้วยส่วนที่เป็นของแข็งครึ่งหนึ่ง และส่วนที่เป็นช่องว่างอีกครึ่งหนึ่ง ส่วนที่เป็นของแข็งนั้น ร้อยละ ๔๕ โดยปริมาตร จะประกอบด้วยส่วนที่เป็นแร่ธาตุต่างๆ ที่เกิดจากการผุพังของหินและแร่ต้นกำเนิด อีกร้อยละ ๕ จะประกอบด้วยอินทรียวัตถุ ที่เกิดจากการผุพังของซากพืชและสัตว์ดั้งเดิม ส่วนที่เป็นช่องว่างอีกครึ่งหนึ่งนั้น จะประกอบด้วย หรือเป็นที่อยู่ของน้ำและอากาศในดินอย่างละเท่าๆ กัน

ส่วนที่เป็นแร่ธาตุ และอินทรียวัตถุจะเป็นแหล่งที่มาของธาตุอาหารพืช และส่วนที่เป็นช่องว่างของดิน จะเป็นแหล่งให้น้ำ ที่เป็นประโยชน์ และอากาศ เพื่อการหายใจของรากพืช

องค์ประกอบของดิน
องค์ประกอบของดิน
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป