เรื่องที่ ๓ การถนอมผลิตผลการเกษตร - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 19
เล่มที่ ๑๙
เรื่องที่ ๑ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่องที่ ๒ พืชน้ำมัน
เรื่องที่ ๓ การถนอมผลิตผลการเกษตร
เรื่องที่ ๔ ม้า
เรื่องที่ ๕ แมลง
เรื่องที่ ๖ เครื่องมือทางการแพทย์ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง
เรื่องที่ ๗ ศิลปการนับเบื้องต้น
เรื่องที่ ๘ ภูมิปัญญาชาวบ้าน
เรื่องที่ ๙ สารกึ่งตัวนำ
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๑๙ / เรื่องที่ ๓ การถนอมผลิตผลการเกษตร

 เรื่องที่ ๓ การถนอมผลิตผลการเกษตร
สำหรับเด็กระดับเล็ก
สำหรับเด็กระดับกลาง (๑๒ -๑๔ ปี)
สำหรับเด็กระดับโตและบุคคลทั่วไป
 การถนอมผลิตผลการเกษตรร
การถนอมอาหารในสมัยโบราณ
การถนอมอาหารในปัจจุบัน
การถนอมอาหารโดยใช้ความร้อนสูง 
การแบ่งกลุ่มอาหารตามความเป็นกรด-ด่าง
 เครื่องมือที่ใช้เกี่ยวกับการผลิต
การถนอมอาหารโดยใช้ความเย็น
การถนอมอาหารโดยการทำให้แห้ง
การถนอมอาหารโดยการหมักดอง
การถนอมอาหารโดยใช้รังสี