สาขาวิชาที่ศึกษาด้านแมลงเรียกว่าอะไร - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 19
เล่มที่ ๑๙
เรื่องที่ ๑ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่องที่ ๒ พืชน้ำมัน
เรื่องที่ ๓ การถนอมผลิตผลการเกษตร
เรื่องที่ ๔ ม้า
เรื่องที่ ๕ แมลง
เรื่องที่ ๖ เครื่องมือทางการแพทย์ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง
เรื่องที่ ๗ ศิลปการนับเบื้องต้น
เรื่องที่ ๘ ภูมิปัญญาชาวบ้าน
เรื่องที่ ๙ สารกึ่งตัวนำ
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๑๙ / เรื่องที่ ๕ แมลง / สาขาวิชาที่ศึกษาด้านแมลงเรียกว่าอะไร

 สาขาวิชาที่ศึกษาด้านแมลงเรียกว่าอะไร
นักวิทยาศาสตร์เก็บรักษาแมลงชนิดต่างๆ ไว้ในพิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษาและวิจัย
นักวิทยาศาสตร์เก็บรักษาแมลงชนิดต่างๆ ไว้ในพิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษาและวิจัย
การศึกษาด้านแมลง

เนื่องจากแมลงเป็นสัตว์ที่นักวิทยาศาสตร์ได้วิเคราะห์ไว้แล้วว่า มีความหลากหลาย และมีมากชนิดที่สุดในโลก ประกอบกับแมลงมีความสัมพันธ์โดยใกล้ชิด ทั้งทางตรง และทางอ้อมกับมนุษย์ การศึกษาเกี่ยวกับแมลง จึงเป็นสิ่งสำคัญ และนักวิทยาศาสตร์ก็ได้แยกการศึกษาแมลง ออกมาจากสัตว์อื่นๆ เป็นสาขาใหญ่ทางวิชาการ และวิชาชีพอีกสาขาหนึ่ง เรียกว่า สาขากีฏวิทยา (Entomology) ซึ่งมีทั้งที่เป็นวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ และวิทยาศาสตร์ประยุกต์

ทางด้านวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ จะเรียนรู้รายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับแมลง เช่น กายวิภาคของแมลง (Insect Anatomy) สัณฐานวิทยาของแมลง (Insect Morphology) อนุกรม วิธานของแมลง (Insect Taxonomy) สรีรวิทยาของแมลง (Insect Physiology) ตัวอ่อนของแมลง (Immature Insect) นิเวศวิทยาของแมลง (Insect Ecology)

ด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์นั้น ได้แก่ แมลงศัตรูสำคัญทางเศรษฐกิจ (Economic Entomology) สารพิษของแมลง (Insect Toxicology) แมลงนำโรคมาสู่พืช (Insect Transmission or Plant Diseases) แมลงในน้ำ (Aquatic Insects) กีฏวิทยาทางการแพทย์ (Medical Entomology) เป็นต้น ผู้ที่ได้ศึกษาและทำงานในด้านนี้ได้ชื่อว่า เป็นนักกีฏวิทยา (Entomologist) ที่จำเป็นจะต้องมีเป็นจำนวนมากในทุกประเทศ
หัวข้อก่อนหน้า