สำหรับเด็กระดับกลาง - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 2
เล่มที่ ๒
เรื่องที่ ๑ การจำแนกและการจัดหมวดหมู่ของสัตว์
เรื่องที่ ๒ เวลา
เรื่องที่ ๓ บรรยากาศ
เรื่องที่ ๔ การตรวจอากาศ
เรื่องที่ ๕ อุตสาหกรรม
เรื่องที่ ๖ อุปกรณ์ขยายขอบเขตของสัมผัส
เรื่องที่ ๗ มหาราชในประวัติศาสตร์ไทย
เรื่องที่ ๘ การศึกษา
เรื่องที่ ๙ กรุงเทพมหานคร
เรื่องที่ ๑๐ ตราไปรษณียากรไทย
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๒ / เรื่องที่ ๑ การจำแนกและการจัดหมวดหมู่ของสัตว์ / สำหรับเด็กระดับกลาง

 สำหรับเด็กระดับกลาง
การจำแนกสัตว์ออกเป็นชนิดต่างๆ โดยยึดหลักของความละม้ายคล้ายคลึงกัน หรือ ความแตกต่างกันเป็นสำคัญนั้น ในทางชีววิทยาได้จัดไว้ในวิชาอนุกรมวิธานสัตว์ มนุษย์เรา มีความสามารถในการจำแนกสัตว์ต่างๆ ออกเป็นชนิดๆ นานมาแล้ว แม้ว่าคนป่าบางหมู่ หรือ ผู้ที่มิได้ศึกษาวิชาชีววิทยามาโดยเฉพาะ ก็อาจจำแนกสัตว์ที่เขาคุ้นเคยออกเป็นชนิดต่างๆ ได้ อย่างถูกต้องเป็นส่วนใหญ่

เรา
อาจจะแบ่งสมัยของการจำแนกสัตว์ออกได้เป็น ๓ สมัย
  • สมัยแรก ได้แก่ สมัยที่ศึกษาเกี่ยวกับสัตว์ที่มีอยู่เฉพาะท้องถิ่นหนึ่งๆ 
  • สมัยที่สอง ได้แก่ สมัยที่นักวิทยาศาสตร์ได้รับเอาทฤษฎีวิวัฒนาการเข้ามาใช้ 
  • สมัยที่สามได้แก่ สมัยที่นำเอาการศึกษาถึงประชากรของสิ่งมีชีวิต เข้ามาใช้ในทางอนุกรมวิธานสัตว์
ผู้ที่ศึกษาอนุกรมวิธานสัตว์ จะต้องเข้าใจความหมายของคำว่า "ชนิด" ให้ชัดเจนเสียก่อน คำว่า "ชนิด" นี้ โดยทฤษฎีแล้วในวิชาอนุกรมวิธานจัดว่าเป็นหน่วยเล็กที่สุด และหมายถึง กลุ่มประชากรของสิ่งมีชีวิตชนิดใดชนิดหนึ่งในธรรมชาติ ที่สามารถจะสืบพันธุ์ในกลุ่มเดียวกัน ได้โดยอิสระ มีลูกหลานออกมาในสภาพที่ไม่เป็นหมัน

ตามหลักของอนุกรมวิธานนั้น นักอนุกรมวิธานจะจัดสิ่งมีชีวิต ที่มีลักษณะโครงสร้างพื้นฐานคล้ายกัน รวมกันเข้าเป็น "สกุล" หลายๆ สกุลรวมกันเข้าเป็น "วงศ์" หลายๆ วงศ์รวมกันเข้าเป็น "อันดับ" หลายๆ อันดับ รวมเป็น "ชั้น" และหลายๆชั้นรวมกันเป็น "ไฟลัม" และในที่สุดหลายๆ ไฟลัม ก็รวมกันเป็น "อาณาจักร" ซึ่งนับว่า เป็นลำดับสุดยอดของการจัด อนุกรมวิธานของสิ่งมีชีวิต
    
ปัจจุบันนี้ผู้เชี่ยวชาญได้ตั้งชื่อวิทยาศาสตร์ให้แก่สัตว์เกือบทุกชนิดที่ค้นพบ แบบการตั้งชื่อนิยมกันแพร่หลายได้แก่ แบบที่คาโรลัส ลินเนียส เป็นผู้ที่คิดขึ้นเป็นคนแรก โดยนำเอาชื่อสกุล และชื่อชนิด มารวมกันเป็นชื่อวิทยาศาสตร์ สำหรับสัตว์ชนิดหนึ่งๆ วิธีนี้เรียกว่า การตั้งชื่อโดยใช้ "ระบบไบโนมินัล" สัตว์บางอย่าง ชื่ออาจจะสั้น หรือยาวกว่าที่กล่าวมาแล้วนี้ก็ได้ เช่น ชื่อของฟอสซิลบางชนิด นิยมใช้ชื่อสกุลเพียงอย่างเดียวก็เพียงพอ การตั้งชื่อแบบนี้เรียกว่า "ระบบยูนิโนมินัล" แต่ในสัตว์บางชนิด ผู้ตั้งได้นำเอาสกุล ชนิด และชนิดย่อย เข้ามารวมกันเป็นชื่อ วิธีนี้เราเรียกว่าตั้งขึ้นโดยใช้ "ระบบไทรโนมินัล"

การตั้งชื่อวิทยาศาสตร์ให้แก่สัตว์ใดๆ จะต้องกระทำตามหลักสากลนิยม คือ ชื่อที่ตั้ง ต้องเป็นภาษาละติน แต่ถ้าเป็นภาษาอื่นก็ต้องทำให้เป็นภาษาละตินเสียก่อน จึงจะนำมาใช้ ในการตั้งชื่อได้
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป