สำหรับเด็กระดับเล็ก - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 2
เล่มที่ ๒
เรื่องที่ ๑ การจำแนกและการจัดหมวดหมู่ของสัตว์
เรื่องที่ ๒ เวลา
เรื่องที่ ๓ บรรยากาศ
เรื่องที่ ๔ การตรวจอากาศ
เรื่องที่ ๕ อุตสาหกรรม
เรื่องที่ ๖ อุปกรณ์ขยายขอบเขตของสัมผัส
เรื่องที่ ๗ มหาราชในประวัติศาสตร์ไทย
เรื่องที่ ๘ การศึกษา
เรื่องที่ ๙ กรุงเทพมหานคร
เรื่องที่ ๑๐ ตราไปรษณียากรไทย
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๒ / เรื่องที่ ๑ การจำแนกและการจัดหมวดหมู่ของสัตว์ / สำหรับเด็กระดับเล็ก

 สำหรับเด็กระดับเล็ก ฟังเสียงอ่าน => บันทึกเสียง
สัตว์ในโลกนี้มีมากมายหลายชนิด เพื่อมิให้สับสน นักวิทยาศาสตร์จึงได้แบ่งสัตว์ทั้งหลายออกเป็นกลุ่มๆ โดยถือลักษณะรูปร่างที่เหมือนกัน หรือต่างกันเป็นสำคัญ นอกจากการจัดแบ่งกลุ่มแล้ว นักวิทยาศาสตร์ ยังได้บัญญัติกฎเกณฑ์การตั้งชื่อสัตว์ทุกๆ ชนิดไว้ ด้วยการตั้งชื่อวิทยาศาสตร์สำหรับสัตว์ต่างๆ ดังกล่าวมานี้ จึงทำให้นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลก รู้จักสัตว์ชนิดหนึ่งๆ ได้เหมือนกันหมด ทำให้เกิดประโยชน์ในการศึกษา ค้นคว้าเกี่ยวกับสัตว์ต่างๆ เป็นอย่างยิ่ง

หัวข้อถัดไป