วัดสุทัศน์เทพวราราม - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 2
เล่มที่ ๒
เรื่องที่ ๑ การจำแนกและการจัดหมวดหมู่ของสัตว์
เรื่องที่ ๒ เวลา
เรื่องที่ ๓ บรรยากาศ
เรื่องที่ ๔ การตรวจอากาศ
เรื่องที่ ๕ อุตสาหกรรม
เรื่องที่ ๖ อุปกรณ์ขยายขอบเขตของสัมผัส
เรื่องที่ ๗ มหาราชในประวัติศาสตร์ไทย
เรื่องที่ ๘ การศึกษา
เรื่องที่ ๙ กรุงเทพมหานคร
เรื่องที่ ๑๐ ตราไปรษณียากรไทย
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๒ / เรื่องที่ ๙ กรุงเทพมหานคร / วัดสุทัศน์เทพวราราม

 วัดสุทัศน์เทพวราราม
วัดสุทัศน์เทพวราราม

เป็นวัดใหญ่กลางกรุงเทพมหานคร สร้างขึ้นตามพระราชปรารภของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ที่จะให้มีวัดใหญ่ทำนองเดียวกับวัดพนัญเชิงทางกรุงศรีอยุธยา ราชธานีเดิม เมื่อโปรดเกล้าฯ ให้จัดการสร้างวัดใหญ่ขึ้นกลางเมือง ได้มีพระบรมราชโองการให้สร้างเสาชิงช้าและโบสถ์พราหมณ์ขึ้นด้วย เพื่อแสดงความยกย่องเคารพบูชาทั้งพระพุทธศาสนา และศาสนาพราหมณ์ควบกันไป มีพระราชดำริจะพระราชทานนามวัดใหญ่นี้ว่า วัดมหาสุทธาวาศ แต่ยังมิทันสร้างเสร็จก็สิ้นรัชกาล วัดนี้มาเสร็จเรียบร้อยในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย และได้รับพระราชทานนามว่าวัดสุทัศน์เทพวราราม แล้วโปรดเกล้าฯ ให้อัญเชิญพระพุทธรูปใหญ่ คือ พระศรีศากยมุนี ซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช โปรดให้อัญเชิญมาจากพระวิหาร วัดมหาธาตุ จังหวัดสุโขทัยเป็นพระพุทธรูปซึ่งสร้างขึ้นในรัชกาลสมเด็จพระมหาธรรมราชาลิไท มาประดิษฐานในวัดสุทัศน์เทพวรารามนี้

วัดสุทัศน์เทพวราราม
วัดสุทัศน์เทพวราราม
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป