พระที่นั่งอนันตสมาคม - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 2
เล่มที่ ๒
เรื่องที่ ๑ การจำแนกและการจัดหมวดหมู่ของสัตว์
เรื่องที่ ๒ เวลา
เรื่องที่ ๓ บรรยากาศ
เรื่องที่ ๔ การตรวจอากาศ
เรื่องที่ ๕ อุตสาหกรรม
เรื่องที่ ๖ อุปกรณ์ขยายขอบเขตของสัมผัส
เรื่องที่ ๗ มหาราชในประวัติศาสตร์ไทย
เรื่องที่ ๘ การศึกษา
เรื่องที่ ๙ กรุงเทพมหานคร
เรื่องที่ ๑๐ ตราไปรษณียากรไทย
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๒ / เรื่องที่ ๙ กรุงเทพมหานคร / พระที่นั่งอนันตสมาคม

 พระที่นั่งอนันตสมาคม
พระที่นั่งอนันตสมาคม

เป็นพระที่นั่งใหญ่ในพระราชวังดุสิต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้น แต่มาเสร็จในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และใช้เป็นท้องพระโรง เสด็จออกให้เจ้านาย และข้าราชการเข้าเฝ้า ต่อมา พระที่นั่งอนันตสมาคมได้ใช้เป็นที่ประชุมรัฐสภาแห่งชาติ นับตั้งแต่มีรัฐธรรมนูญ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๕ เป็นต้นมา จนมีการสร้างอาคารรัฐสภาขึ้นใหม่ จึงใช้เป็นที่ประชุมสภาชิกสภาผู้แทนราษฎรสืบมา

พระที่นั่งอนันตสมาคม
พระที่นั่งอนันตสมาคม
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป