พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 2
เล่มที่ ๒
เรื่องที่ ๑ การจำแนกและการจัดหมวดหมู่ของสัตว์
เรื่องที่ ๒ เวลา
เรื่องที่ ๓ บรรยากาศ
เรื่องที่ ๔ การตรวจอากาศ
เรื่องที่ ๕ อุตสาหกรรม
เรื่องที่ ๖ อุปกรณ์ขยายขอบเขตของสัมผัส
เรื่องที่ ๗ มหาราชในประวัติศาสตร์ไทย
เรื่องที่ ๘ การศึกษา
เรื่องที่ ๙ กรุงเทพมหานคร
เรื่องที่ ๑๐ ตราไปรษณียากรไทย
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๒ / เรื่องที่ ๙ กรุงเทพมหานคร / พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ

 พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ
พระที่นั่งอนันตสมาคม
พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ
พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ

เป็นเขตตอนหนึ่งในพระราชวังบวรสถานมงคล (วังหน้า) ตั้งอยู่ที่ถนนหน้าพระธาตุ แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ในปัจจุบันนี้ การจัดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จัดโดยใช้พระที่นั่งต่างๆ แห่งพระราชวังบวรสถานมงคลเป็นที่ตั้งแสดงโบราณวัตถุต่างๆ เช่น พระที่นั่ง "ศิวโมกข์พิมาน" ปัจจุบันนี้เป็นที่แสดงโบราณวัตถุสมัยก่อนประวัติศาสตร์ พระที่นั่ง "พุทไธสวรรย์" เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูป พระพุทธสิหิงค์ พระที่นั่ง "อิศราวินิจฉัย" เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูป และเทวรูปต่างๆ ในศาสนาพรหมณ์ เป็นต้น
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป