เรื่องที่ ๓ จิตรกรรมไทย แบบประเพณี - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 20
เล่มที่ ๒๐
เรื่องที่ ๑ ศาสนา และระบบความเชื่อในประเทศไทย
เรื่องที่ ๒ ความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมกับต่างประเทศ
เรื่องที่ ๓ จิตรกรรมไทยแบบประเพณี
เรื่องที่ ๔ เสียง และมลภาวะทางเสียง
เรื่องที่ ๕ เลเซอร์
เรื่องที่ ๖ เซลล์แสงอาทิตย์
เรื่องที่ ๗ อัญมณี
เรื่องที่ ๘ เวชศาสตร์การบิน
เรื่องที่ ๙ ภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง หรือโรคเอดส์
เรื่องที่ ๑๐ การปลูกถ่ายอวัยวะ
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๒๐ / เรื่องที่ ๓ จิตรกรรมไทย แบบประเพณี

 เรื่องที่ ๓ จิตรกรรมไทย แบบประเพณี
สำหรับเด็กระดับเล็ก
สำหรับเด็กระดับกลาง (๑๒ -๑๔ ปี)
สำหรับเด็กระดับโตและบุคคลทั่วไป
 จิตรกรรมไทยแบบประเพณี
จิตรกรรมในพุทธศาสนา
ลักษณะของจิตรกรรมไทยแบบประเพณี
ความเป็นอุดมคติกึ่งสมจริง
อุดมคติกึ่งสมจริงที่ปรับเปลี่ยนมาตามยุคสมัย
การสร้างจิตรกรรมฝาผนังของช่างไทยในสมัยโบราณ
ช่างเขียน