เรื่องที่ ๗ อัญมณี - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 20
เล่มที่ ๒๐
เรื่องที่ ๑ ศาสนา และระบบความเชื่อในประเทศไทย
เรื่องที่ ๒ ความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมกับต่างประเทศ
เรื่องที่ ๓ จิตรกรรมไทยแบบประเพณี
เรื่องที่ ๔ เสียง และมลภาวะทางเสียง
เรื่องที่ ๕ เลเซอร์
เรื่องที่ ๖ เซลล์แสงอาทิตย์
เรื่องที่ ๗ อัญมณี
เรื่องที่ ๘ เวชศาสตร์การบิน
เรื่องที่ ๙ ภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง หรือโรคเอดส์
เรื่องที่ ๑๐ การปลูกถ่ายอวัยวะ
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๒๐ / เรื่องที่ ๗ อัญมณี

 เรื่องที่ ๗ อัญมณี
สำหรับเด็กระดับเล็ก
สำหรับเด็กระดับกลาง (๑๒ -๑๔ ปี)
สำหรับเด็กระดับโตและบุคคลทั่วไป
อัญมณี
 อัญมณีและคุณสมบัติเฉพาะ
 คุณสมบัติของแร่ที่เป็นอัญมณี
อัญมณีประดิษฐ์ (อัญมณีปลอม)
 การตรวจสอบอัญมณี
 ขั้นตอนต่างๆ ในการตรวจสอบอัญมณี
 หน่วยงานที่มีการศึกษาวิจัยอัญมณี
 คุณภาพของอัญมณี
 อัญมณีและแหล่งในประเทศไทย
อัญมณีจากประเทศรอบเมืองไทย
 อัญมณีกับความเชื่อ