เครื่องปั้นของไทยโบราณ - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 21
เล่มที่ ๒๑
เรื่องที่ ๑ กระบวนพยุหยาตรา
เรื่องที่ ๒ วีรสตรีไทย
เรื่องที่ ๓ ศิลปะการทอผ้าไทย
เรื่องที่ ๔ เครื่องถม
เรื่องที่ ๕ เครื่องปั้น
เรื่องที่ ๖ การตลาดและการส่งออกศิลปหัตถกรรม
เรื่องที่ ๗ พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน
เรื่องที่ ๘ การอนุรักษ์ และการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
เรื่องที่ ๙ องค์การสหประชาชาติ และองค์การในเครือ
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๒๑ / เรื่องที่ ๕ เครื่องปั้น / เครื่องปั้นของไทยโบราณ

 เครื่องปั้นของไทยโบราณ
รูปเคารพดินเผา
รูปเคารพดินเผา

ครกสมัยสุโขทัย
ครกสมัยสุโขทัย
เครื่องปั้นของไทยโบราณ

หลักฐานที่ค้นพบในประเทศไทย แสดงว่า ได้มีการผลิตเครื่องปั้นเนื้อดินขึ้นใช้ในชีวิตประจำวัน มาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ในยุคหินใหม่ หรือประมาณกว่า ๕,๐๐๐ ปีมาแล้ว ผลิตขึ้นเป็นภาชนะรูปทรงต่างๆ กัน ตามลักษณะการใช้งาน สถานที่ค้นพบ มีทั้งในถ้ำ และบนพื้นที่ราบเชิงเขา ที่ชุมชนตั้งอยู่ นับตั้งแต่ยุคหินใหม่ เป็นต้นมา ได้มีการผลิตเครื่องปั้น และการปรับปรุงคุณภาพ การพัฒนาในด้านรูปแบบ เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานอย่างต่อเนื่อง มาจนถึงสมัยประวัติศาสตร์ เครื่องปั้นของไทยในสมัยประวัติศาสตร์อาจแยกประเภทได้ดังนี้
  • ประเภทเครื่องใช้ ได้แก่ หม้อ จาน ชาม ครก ไห เตาเชิงกราน ถ้วย กาน้ำ ตะเกียง ตะคัน เชิงเทียน โคม โอ่งน้ำ ท่อน้ำ แว ตุ้มถ่วงแห ลูกปัด ตราประทับ
  • ประเภทงานในศาสนา ได้แก่ รูปเคารพพระพิมพ์
  • ประเภทเครื่องประกอบตัวอาคาร ได้แก่ อิฐ รูปจำลองอาคารกระเบื้องมุงหลังคา รูปบุคคล รูปสัตว์ รูปลวดลายประดับอาคาร 
  • ประเภทงานเบ็ดเตล็ด ได้แก่ รูปสัตว์และรูปบุคคลขนาดเล็ก ของเล่นต่างๆ เป็นต้น
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป