เรื่องที่ ๗ พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 21
เล่มที่ ๒๑
เรื่องที่ ๑ กระบวนพยุหยาตรา
เรื่องที่ ๒ วีรสตรีไทย
เรื่องที่ ๓ ศิลปะการทอผ้าไทย
เรื่องที่ ๔ เครื่องถม
เรื่องที่ ๕ เครื่องปั้น
เรื่องที่ ๖ การตลาดและการส่งออกศิลปหัตถกรรม
เรื่องที่ ๗ พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน
เรื่องที่ ๘ การอนุรักษ์ และการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
เรื่องที่ ๙ องค์การสหประชาชาติ และองค์การในเครือ
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๒๑ / เรื่องที่ ๗ พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน

 เรื่องที่ ๗ พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน
สำหรับเด็กระดับเล็ก
สำหรับเด็กระดับกลาง (๑๒ -๑๔ ปี)
สำหรับเด็กระดับโตและบุคคลทั่วไป
พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน
ความหมายและขอบเขตของพฤกษศาสตร์พื้นบ้าน
พฤกษศาสตร์พื้นบ้านในประเทศไทย
พืชสมุนไพรพื้นบ้าน
พืชมีพิษ
พืชที่ใช้แต่งสีอาหารหรือให้สีย้อม
พืชอาหาร
พืชที่ใช้ทำกระดาษ
พืชที่ใช้ทำดนตรีพื้นบ้าน
พืชที่ใช้งานในหัตถกรรมพื้นบ้าน
พืชกับศิลปะไทยโบราณ
พืชอเนกประสงค์
พฤกษศาสตร์พื้นบ้านกับการอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้าน
พฤกษศาสตร์พื้นบ้านกับงานส่งเสริมศิลปาชีพ