สำหรับเด็กระดับกลาง - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน เมนู 22
เล่มที่ ๒๒
เรื่องที่ ๑ ภาษาศาสตร์
เรื่องที่ ๒ เครื่องถ้วยไทย
เรื่องที่ ๓ เครื่องจักสาน
เรื่องที่ ๔ ไม้ดอกหอมของไทย
เรื่องที่ ๕ เครื่องมือทุ่นแรง และเครื่องจักรกลเกษตร
เรื่องที่ ๖ อาชีวอนามัย
เรื่องที่ ๗ ครอบครัวไทย
เรื่องที่ ๘ สัตว์ทะเลหน้าดิน
เรื่องที่ ๙ ท่าอากาศยาน
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๒๒ / เรื่องที่ ๕ เครื่องมือทุ่นแรง และเครื่องจักรกลเกษตร / สำหรับเด็กระดับกลาง

 สำหรับเด็กระดับกลาง
เครื่องจักรกลเกษตร มีหลายชนิด แบ่งออกตามลักษณะการทำงาน เป็น ๕ กลุ่ม คือ

๑. เครื่องจักรกลที่ใช้เตรียมดินได้แก่
 • รถไถดินตามแบบ ๒ ล้อ
 • ไถหัวหมู 
 • ควายเหล็ก
 • รถแทรกเตอร์
 • ไถจาน
รถไถเดินตามแบบ ๒ ล้อ
รถไถเดินตามแบบ ๒ ล้อ
๒. เครื่องจักรกลที่ใช้ในการปลูกพืช ได้แก่
 • เครื่องปลูก 
 • เครื่องปลูกแบบล้อเอียง 
 • เครื่องกำจัดวัชพืชและถากหญ้า 
 • เครื่องหว่าน 
 • เครื่องสูบน้ำ 
 • เครื่องพ่นสารเคมี
เครื่องปลูก
เครื่องปลูก
๓. เครื่องจักรกลที่ใช้ในการดูแลและอารักพืช
๔. เครื่องจักรกลที่ใช้ในการเก็บเกี่ยวและการนวด
๕. เครื่องจักรกลที่ใช้ในการลดความชื้นเมล็ดพืช
เครื่องเกี่ยวนวดข้าว
เครื่องเกี่ยวนวดข้าว
ประโยชน์ของเครื่องมือทุ่นแรงและเครื่องจักรกลเกษตร

๑. ทำงานได้รวดเร็ว ทันต่อช่วงเวลาของการเพาะปลูกที่มีจำกัด
๒. ประหยัดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจ้างแรงงานคน
๓. เพิ่มพื้นที่เพาะปลูกได้มากขึ้น
๔. ปฏิบัติงานได้ทุกขั้นตอนอย่างประณีต เช่น ขั้นปลูก ขั้นกำจัดวัชพืช ขั้นใส่ปุ๋ย ขั้นเก็บเกี่ยวและการนวด เป็นต้น
๕. ลดการสูญเสียผลิตผลในช่วงการเก็บเกี่ยวและการนวด
๖. เพิ่มผลิตผล และเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรสูงขึ้น
เครื่องสีข้าวโพด
เครื่องสีข้าวโพด
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป