เฟิร์นในป่าชายหาด - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 23
เล่มที่ ๒๓
เรื่องที่ ๑ ภูมิปัญญาไทย
เรื่องที่ ๒ วัฒนธรรมทางละครไทย (ละครรำ)
เรื่องที่ ๓ การละเล่นพื้นเมือง
เรื่องที่ ๔ ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจไทย
เรื่องที่ ๕ ชาติพันธุ์
เรื่องที่ ๖ เฟิร์นไทย
เรื่องที่ ๗ ไม้ในวรรณคดีไทย (ตอน ๑)
เรื่องที่ ๘ การทำงานใต้น้ำ
เรื่องที่ ๙ ระบบวิทยุ
เรื่องที่ ๑๐ การผลิตเบียร์
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๒๓ / เรื่องที่ ๖ เฟิร์นไทย / เฟิร์นในป่าชายหาด

 เฟิร์นในป่าชายหาด

พื้นที่ชายทะเล นอกจากจะเป็นหาดเลนแล้วยังเป็นหาดทรายหรือเป็นเขาหินปูน ซึ่งจะพบเป็นบริเวณแคบๆ ตามชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกและภาคใต้ของประเทศ ดินทรายเป็นดินเค็ม อากาศมีไอเค็มสูง พืชที่ขึ้นอยู่บริเวณนี้จัดเป็นพืชที่ทนต่อความเค็ม ในอดีตพื้นที่ป่าชายหาดได้รับผลกระทบจากการท่องเที่ยว และการจัดกิจกรรมต่างๆ เป็นอย่างมากส่งผลให้เฟิร์นหลายชนิดได้หายไปจากพื้นที่นี้ ดังจะเห็นได้จากหาดทรายซึ่งไม่ถูกรบกวนจากการกระทำของมนุษย์ ยังคงมีเฟิร์นที่ขึ้นบนดินทราย เช่น ตานกล่อม ตานพร้าว หรือ ตานส้าน (Schizaea dichotoma) และยายแพก (Phymatosorus scolopendria) ขึ้นกระจัดกระจายอยู่ตามหาดทรายในภาคใต้บางแห่ง โดยมักจะขึ้นอยู่ใต้ร่มเงาของไม้พุ่มและไม้ต้น ตานกล่อมอาจจะเป็นเฟิร์นที่เป็นดัชนีของป่าชายหาดที่เป็นหาดทราย ดังจะเห็นได้จากการกระจายพันธุ์ตามลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่จะพบตามชายฝั่งทะเลของคาบสมุทรมลายู โดยเริ่มต้นจากบริเวณคอคอดกระ ซึ่งเป็นส่วนที่แคบที่สุดของคาบสมุทร ตรงบริเวณจังหวัดชุมพร และจังหวัดระนอง และยื่นยาวลงไปทางใต้ จนถึงประเทศมาเลเซีย นอกจากเฟิร์นที่ขึ้นบนดินในป่าชายหาดแล้ว ยังพบเฟิร์นที่เป็นพืชอิงอาศัย เช่น กระแต ไต่ไม้ และเกล็ดนาคราช

บริเวณที่เป็นเขาหินปูนตามชายฝั่งทะเลซึ่งมักจะพบตามชายฝั่งทะเลภาคใต้ตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไป เฟิร์นที่ขึ้นบริเวณนี้จะเป็นชนิดที่ทนแล้งได้ดี เช่น กระแตไต่ไม้ กระปรอกสิงห์ เนื่องจากมีส่วนของลำต้น หรือใบอวบน้ำสามารถสะสมน้ำเอาไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง ส่วนผักปีกไก่ซึ่งมีลำต้นขนาดเล็กมากเมื่อเทียบกับกระแตไต่ไม้ ลำต้นจะทอดขนานไปตามหิน กิ่งหรือลำต้นจะมีเกล็ดปกคลุมทาบติดกับลำต้นช่วยป้องกันการสูญเสียน้ำได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ ในช่วงที่แห้งแล้งมาก ใบของเฟิร์นชนิดนี้จะบิดหรือม้วนงอ เพื่อลดพื้นที่ในการคายน้ำ ทำให้สามารถดำรงชีวิตผ่านช่วงวิกฤตที่แห้งแล้งได้
หัวข้อก่อนหน้า