ฝ่ายวิศวกรรมการผลิต - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 24
เล่มที่ ๒๔
เรื่องที่ ๑ วรรณคดีมรดก
เรื่องที่ ๒ ไม้ในวรรณคดีไทย (ตอน ๒)
เรื่องที่ ๓ เมืองหลวงเก่าของไทย
เรื่องที่ ๔ การผลิตรถยนต์
เรื่องที่ ๕ การผลิตรถจักรยานยนต์
เรื่องที่ ๖ การผลิตปูนซีเมนต์
เรื่องที่ ๗ ปิโตรเลียมและการผลิต
เรื่องที่ ๘ โรคติดเชื้ออุบัติใหม่ และโรคติดเชื้ออุบัติซ้ำ
เรื่องที่ ๙ แผนพัฒนาประเทศ
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๒๔ / เรื่องที่ ๔ การผลิตรถยนต์ / ฝ่ายวิศวกรรมการผลิต

 ฝ่ายวิศวกรรมการผลิต
สายพานการผลิตรถยนต์
สายพานการผลิตรถยนต์   
ฝ่ายวิศวกรรมการผลิต

เตรียมการเกี่ยวกับเอกสารที่แจ้งรายละเอียดต่างๆ เมื่อจะมีการผลิตรถรุ่นใหม่ รายละเอียดเหล่านั้น ได้แก่ รายละเอียดของรถยนต์แต่ละรุ่น ซึ่งการที่จะผลิตในแต่ละรุ่น ทางโรงงาน จะได้รับการแจ้งล่วงหน้าประมาณ ๒ ปี โดยจะได้รับข้อมูลจากฝ่ายการตลาดของบริษัทมาวางแผน เพื่อเตรียมการผลิตในกรณีที่มีรถรุ่นใหม่เกิดขึ้น อีกทั้งจะต้องได้รับการอนุมัติแบบการประกอบ ซึ่งระบุเกี่ยวกับอัตราส่วนชิ้นส่วนผลิตในประเทศ และชิ้นส่วนสั่งนำเข้า จากกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อจะได้สามารถเสียภาษีนำเข้าในลักษณะของชิ้นส่วนซีเคดี (CKD = Complete Knock Down) และเมื่อใดมีการเปลี่ยนแปลงแบบการประกอบ หรือเปลี่ยนแปลงรายการชิ้นส่วนก็จะต้องแจ้งทุกครั้ง โดยงานที่ทำมักจะเป็นการประสานงานกับฝ่ายพัฒนาชิ้นส่วนในประเทศเป็นส่วนใหญ่

นอกจากนี้ยังจะต้องจัดเตรียมเอกสารต่างๆ เช่น

รายการโครงสร้างผลิตภัณฑ์ เป็นเอกสารแสดงรายละเอียดของรถยนต์แต่ละรุ่น เช่น พวงมาลัยเป็นแบบทดกำลังหรือไม่ พวงมาลัยซ้ายหรือขวา ซึ่งรายละเอียดดังกล่าวนี้ จะได้มาจากการตกลงกันระหว่างบริษัทแม่ ฝ่ายการตลาด และฝ่ายโรงงาน
  • รายการทั่วไป เป็นเอกสารที่แยกย่อยมาจากรายการโครงสร้างผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะบอกว่า รถหนึ่งคันประกอบด้วยกลุ่มของชิ้นส่วนอะไรบ้าง
  • รายการชิ้นส่วนทางวิศวกรรม เป็นเอกสารบอกโครงสร้างของรถหนึ่งคันอย่างละเอียด
  • รายการชิ้นส่วนสำหรับการผลิต เป็นเอกสารบอกสภาพการจัดส่งชิ้นส่วน เช่น เป็นชิ้นส่วนนำเข้า หรือชิ้นส่วนที่ผลิตในประเทศ เป็นเอกสาร ที่ได้จากรายการชิ้นส่วนทางวิศวกรรม
  • ขั้นตอนการประกอบ เป็นเอกสารที่บอกขั้นตอนการประกอบรถหนึ่งคัน
  • คำสั่งวิศวกรรม เป็นเอกสารแจ้งการเปลี่ยนแปลงทางวิศวกรรมต่างๆ
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป