การคุ้มครองสิทธิของทรัพย์สินทางปัญญา - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 25
เล่มที่ ๒๕
เรื่องที่ ๑ ซอฟต์แวร์พื้นฐานสำหรับสำนักงาน
เรื่องที่ ๒ ระบบฐานข้อมูล
เรื่องที่ ๓ วิวัฒนาการของไมโครคอมพิวเตอร์
เรื่องที่ ๔ การพัฒนาซอฟต์แวร์
เรื่องที่ ๕ โครงข่ายประสาทเทียม
เรื่องที่ ๖ อินเทอร์เน็ต
เรื่องที่ ๗ การประยุกต์ใช้ภาษาไทยบนคอมพิวเตอร์
เรื่องที่ ๘ แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศ ในต้นศตวรรษที่ ๒๑
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๒๕ / เรื่องที่ ๘ แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศต้นคริสต์ศตวรรษที่ ๒๑ / การคุ้มครองสิทธิของทรัพย์สินทางปัญญา

 การคุ้มครองสิทธิของทรัพย์สินทางปัญญา
การคุ้มครองสิทธิของทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property Rights)

ประเด็นการคุ้มครองสิทธิของทรัพย์สินทางปัญญานี้ จะเป็นเรื่องหลักของอุตสาหกรรมยุคใหม่ในคริสต์ศตวรรษที่ ๒๑ เพราะเป็นเรื่องของการสร้างงานจากความคิด ซึ่งหากไม่ได้รับการคุ้มครองให้สามารถหาประโยชน์ได้ในระยะเวลาอันสมควรแล้ว ก็จะไม่เกิดกิจกรรมสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ขึ้น โดยเฉพาะในยุคของคอมพิวเตอร์ในอนาคตแล้ว งานสำคัญต่างๆ ที่คอมพิวเตอร์ทำนั้น ล้วนแต่ขึ้นกับซอฟต์แวร์ที่เขียนให้คอมพิวเตอร์ทำงานเป็นหลัก ทั้งนี้มิใช่จะลดความสำคัญของฮาร์ดแวร์ หรือตัวเครื่องจักรเอง แต่เป็นเพราะความซับซ้อนของงานที่จะต้องเกิดขึ้นนั้น ทำให้ไม่สามารถสร้างสำเร็จในรูปฮาร์ดแวร์ได้ และจำเป็นที่จะต้องเขียนเป็นคำสั่งทำงาน หรือซอฟต์แวร์ ให้กับคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ ซึ่งอาจมีได้หลายแบบ หรือหลายสถาปัตยกรรม ดังนี้จะเห็นได้ว่า การที่อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์จะเติบโตได้นั้น จะต้องมีการคุ้มครองสิทธิของทรัพย์สินทางปัญญาได้เป็นอย่างดีก่อน สำหรับรูปแบบของการคุ้มครองซอฟต์แวร์นั้น อาจจะแตกต่างจากทรัพย์สินทางปัญญารูปแบบอื่นก็ได้ เพราะธรรมชาติของซอฟต์แวร์นั้นมีอายุการใช้งานไม่ยาวนานนัก
หัวข้อก่อนหน้า