ประชาสังคม - สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
 
สารานุกรมไทย
สำหรับเยาวชน  เมนู 26
เล่มที่ ๒๖
เรื่องที่ ๑ นิทานพื้นบ้านไทย
เรื่องที่ ๒ ห้องสมุดเสียงแห่งแรกของไทย
เรื่องที่ ๓ ชุมชน
เรื่องที่ ๔ การใช้สื่อประสมส่งเสริมการศึกษา
เรื่องที่ ๕ เชื้อเพลิง ยานยนต์ และสิ่งแวดล้อม
เรื่องที่ ๖ การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผักและผลไม้
เรื่องที่ ๗ ส้ม
เรื่องที่ ๘ สัตว์ในระบบนิเวศป่าชายเลน
เรื่องที่ ๙ หอยเป๋าฮื้อ
รายชื่อผู้เขียน

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ / เล่มที่ ๒๖ / เรื่องที่ ๓ ชุมชน / ประชาสังคม

 ประชาสังคม
ประชาสังคม

จากการที่คำว่า "ชุมชน" ได้ขยายขอบเขตของความหมายเรื่อยมานั้น ในช่วง พ.ศ. ๒๕๓๘-๒๕๓๙ นักวิชาการกลุ่มหนึ่งได้เสนอคำว่า "ประชาสังคม" ขึ้นอีกคำหนึ่ง โดยหมายถึง "civil society" ในภาษาอังกฤษ เพื่อให้ครอบคลุมความหมายของชุมชน ที่ขยายมากยิ่งขึ้น ในปัจจุบัน คำนี้นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย และในความหมายที่หลากหลายอีกเช่นกัน ความหมายเดิมของ "civil society" นั้น ชาวยุโรปได้เป็นผู้กำหนดขึ้น เพื่อใช้เป็นเครื่องมือการตอบโต้อำนาจของรัฐ ทั้งนี้เนื่องจากในคริสต์ศตวรรษที่ ๑๕ เมื่อรัฐก่อรูปอย่างชัดเจน และพยายามผูกขาดอำนาจ ในการประกอบกิจกรรมสาธารณะต่างๆ แทนชุมชน กลุ่มสถาบันทางศาสนา และองค์กรวิชาชีพต่างๆ ได้รวมตัวกันต่อต้านการครอบงำของรัฐ แต่ในขณะเดียวกัน เป้าหมายของการรวมกลุ่ม เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะ ไม่ใช่เพื่อตัวเอง หรืออาจสรุปได้ว่า ประชาสังคมในความหมายนี้ หมายถึง "ส่วนรวมที่ไม่ใช่รัฐ"

นอกจากความหมายข้างต้น ก็ยังมีระดับความแตกต่าง ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับสังคม และความสัมพันธ์ระหว่างผลประโยชน์ของกลุ่ม ของบุคคล และของส่วนรวม ซึ่งกลายเป็นที่มาของสำนักคิด ๔ สำนัก ที่อธิบายคำว่า "civil society" แตกต่างกันออกไป คือ สำนักต็อกวีล สำนักเพนสำนักล็อก และสำนักเฮเกล
หัวข้อก่อนหน้า หัวข้อถัดไป